De vernieuwde Arbowet deel 3: De Preventiemedewerker

De nieuwe arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is, stimuleert vooral de aandacht voor veiligheid en gezondheid op het werk. U kunt daaraan invulling geven door onder andere de rol van de preventiemedewerker te versterken. Zo’n medewerker is verplicht. Zij/hij ondersteunt u als werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op het werk. Hoe maakt u optimaal gebruik van haar/zijn expertise?

Wat verandert er?

In de nieuwe Arbowet krijgt de personeelsvertegenwoordiging/OR instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Ook gaat de preventiemedewerker nauwer samenwerken met andere deskundigen op het gebied van gezondheid, zoals de bedrijfsarts, om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Wat doet een preventiemedewerker precies?

Een goed functionerende preventiemedewerker kan u als werkgever veel opleveren. Samen met de werkgever werkt hij/zij aan het voorkomen dat werknemers door werk gerelateerde oorzaken arbeidsongeschikt raken. De volgende taken zijn wettelijk vastgelegd:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging/OR over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Het (mede)uitvoeren van deze maatregelen.

Wie is uw preventiemedewerker?

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker hebben. In 2005 werd dit in de Arbowet opgenomen. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze rol naast haar/zijn normale werk doet. Bij kleine bedrijven (maximaal 25 werknemers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt en kennis heeft voor de uitvoering van haar/zijn taken.

Meer weten?

Neem dan contact op met ArboTeam. Voor een goede invulling van de rol van preventiemedewerker kunnen we in overleg met u een periodiek overleg plannen. Ook kunnen we u begeleiden bij het inrichten van deze rol in uw organisatie. Bel 040-3043040 of stuur een e-mail naar info@arboteam.nl

Deel 4: De bedrijfsarts
Meer over de bedrijfsarts  in deel 4.