Basiscontract ArboWet

Een basiscontract met uw arbodienst is verplicht. Voorkom hoge boetes!

Sinds de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 verplicht de overheid een dergelijke overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener. Op dit moment zijn er tal van regels en contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.

Met de invoering van het basiscontract komen alle rechten en plichten voor werkgever, werknemer en bedrijfsarts onder één dak. De Inspectie SZW controleert op aanwezigheid, inhoud en naleving van het contract. Zo nodig wordt direct een boete opgelegd. Heeft u al een basiscontract? En voldoet deze aan alle nieuwe eisen? U heeft tot 1 juli 2018 de tijd om dit goed te regelen.

Het doel van een basiscontract

Het basiscontract is gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen de werkgever, werknemers en arbodienstverleners om het arbobeleid vorm te geven. Het contract waarborgt de veiligheid van werknemers, geeft werkgevers inzichten over preventieve maatregelen en geeft Arbo deskundigen de ruimte om de juiste zorg te verlenen. In het basiscontract wordt opgenomen bij welke diensten de werkgever zich moet laten bijstaan door deskundigen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

 1. Ziekteverzuimbegeleiding
  Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor begeleiding bij ziekte en u bij te laten staan door een bedrijfsarts.
 2. Toetsen en adviseren over de Risico- inventarisatie en – evaluatie (RI&E)
  Het inventariseren en evalueren van de risico’s die een gevaar vormen in uw organisatie en het vastleggen van de benodigde maatregelen in een Plan van Aanpak.
 3. Periodiek Arbeidsgezondheidsdeskundig Onderzoek (PAGO)
  Als werkgever bent u verplicht een PAGO aan te bieden om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van uw werknemers in kaart te brengen.
 4. Aanstellingskeuring
  U mag in specifieke en uitzonderlijke gevallen de medische geschiktheid van een sollicitant onderzoeken. Deze regels staan in de Wet op de Medische Keuringen.

Bovenstaande punten worden zo nodig aangevuld met diesnten en regels die van toepassing zijn voor uw organisatie, om zodoende de dienstverlening te vergroten.

Nieuwe verplichtingen

Alle nieuwe verplichtingen en gevolgen die gelden voor werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, preventiemedewerkers en de Ondernemingsraad sinds de nieuwe Arbowet, moeten worden opgenomen in het basiscontract. De neiuwe wijzigingen worden nader toegelicht op de website van van ArboTeam.

Vragen over de status van uw basiscontract? Heeft u nog vragen hierover?
Uw basiscontract moet vanaf 1 juli 2017 voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving waarin de betreffende afspraken worden vastgelegd. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode. Dit betekent dat u tot 1 juli 2018 de tijd heeft om uw contract aan te passen aan de wettelijke vereisten. Klanten van ArboTeam hebben inmiddels een nieuwe overeenkomst ontvangen dat voldoet aan de nieuwe Arbowet en privacywetgeving.

Heeft u nog vragen over de vernieuwde Arbowet? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de gecertificeerde casemanagers van ArboTeam via info@arboteam.nl of bel naar 040-3043040.