Arbo Bedrijfsarts - ArboTeam

Moet ik bij zieke werknemer perse een bedrijfsarts inschakelen?

Een zieke werknemer neemt in veel gevallen op eigen initiatief contact op met de huisarts. Is het advies van de huisarts in dit geval voldoende of dient u als werkgever meer stappen te ondernemen?

Kan mijn werknemer niet naar de huisarts?

Een huisarts beoordeelt de gezondheid van een werknemer en adviseert over de inzet van een behandeling. Hij mag geen advies geven over inzetbaarheid voor werk. Of, en onder welke voorwaarden, een werknemer met klachten en/of beperkingen weer gezond en veilig kan werken, moet door de bedrijfsarts in kaart worden gebracht.

Wet Verbetering Poortwachter

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter dient een zieke werknemer uiterlijk in de zesde week op spreekuur te komen bij de bedrijfsarts voor het opstellen van een Probleemanalyse. Uiteraard kan een bedrijfsarts ook eerder worden geraadpleegd, bijvoorbeeld als er sprake is van frequent ziekteverzuim of uit preventief oogpunt.

Een zieke werknemer wordt door de casemanagers van ArboTeam opgeroepen voor een spreekuur bij de bedrijfsarts. Voorafgaand aan het spreekuur beoordelen zij samen met u de casus en leggen vervolgens de juiste vragen voor aan de bedrijfsarts. Bij de terugkoppeling van de bedrijfsarts kunt meer duidelijkheid verwachten op vragen zoals: Wat kan de werknemer nog wel? Wat zijn de verwachtingen wat betreft het herstel? En zijn structurele veranderingen in het werk of de omstandigheden wenselijk? Op basis van deze antwoorden helpt ArboTeam u concreet invulling te geven aan de verdere re-integratie van uw werknemer.

De rol van de bedrijfsarts volgens de vernieuwde Arbowet

De verplichting om een bedrijfsarts in te schakelen wordt vanaf 1 juli 2017 versterkt door de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Sinds de vernieuwde wet kan elke werknemer zonder toestemming van zijn werkgever de bedrijfsarts preventief bezoeken door middel van het open spreekuur, hebben werknemers het recht op een second opinion en heeft de bedrijfsarts toegang tot de werkplek. Lees meer over de vernieuwde Arbowet.