De vernieuwde Arbowet deel 5: De Ondernemingsraad (OR)

Sinds de nieuwe Arbowet wordt de ondernemingsraad (OR) meer betrokken bij de arbodienstverlening en preventie binnen uw organisatie. Dat betekent dat de bedrijfsarts en andere arbeidsdeskundigen de mogelijkheid hebben om overleg te voeren met de OR over gezond en veilig werken. Welke aandachtspunten gelden voor de OR sinds de vernieuwde Arbowet?

Wat verandert er?

De volgende veranderingen zijn sinds 1 juli 2017 vastgelegd in de Arbowet:

  • De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol binnen de organisatie. Voor de wetswijziging had de OR alleen instemmingsrecht over de taken van de preventiemedewerker. Bent u als werkgever van plan een (nieuwe) preventiemedewerker te benoemen? Dan moet u de OR voortaan om instemming vragen.
  • Sinds de wetswijziging hebben uw werknemers recht op een open spreekuur. Dit houdt in dat uw werknemers zonder uw toestemming advies kunnen vragen aan de bedrijfsarts over hun gezondheid in relatie tot het werk. Deze verandering kan van invloed zijn op uw werkwijze en arbobeleid. Bij wijzigingen dient u ook hiervoor instemming te vragen aan de OR.
  • Per 1 juli 2017 bent u verplicht de rechten, plichten en afspraken tussen de werkgever, werknemer en bedrijfsarts vast te leggen in een contract. Het zogenoemde basiscontract. Denk hierbij aan afspraken die de wijzigingen in de Arbowet teweeg brengen, zoals onder andere het recht van de bedrijfsarts om de werklocatie te bezoeken, de klachtenregeling van de bedrijfsarts en het recht van uw werknemers om een second opinion aan te vragen. De uitwerking van deze basisafspraken worden in het contract vastgelegd. De OR heeft instemminsrecht over de inhoud van het basiscontract. Indien u geen basiscontract heeft en/of de afspraken niet nakomt, kan u een boete worden opgelegd.

Wat als uw organisatie geen OR heeft?

Indien uw organisatie bestaat uit 50 of meer werknemers is een OR wettelijk verplicht. Wat als dit niet het geval is? Bij 10 tot 50 mensen bent u verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als het merendeel van uw werknemers daar behoefte aan heeft. U bespreekt dan minimaal een keer per jaar met de PVT de algemene gang van zaken van de organisatie. U dient advies te vragen bij alle maatregelen en regelingen die leiden tot belangrijke wijzigingen van de arbeidsomstandigheden of het ziekteverzuim. Als u geen OR of PVT heeft, geldt de personeelsvergadering als een vorm van medezeggenschap.

Vragen over de rol van de OR?

Het (basis)contract moet vanaf 1 juli 2017 voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving waarin de betreffende afspraken worden vastgelegd. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode. Dit betekent dat u tot 1 juli 2018 de tijd heeft om uw contact aan te passen aan de wettelijke vereisten. Klanten van ArboTeam kunnen dit jaar van ons een nieuw contract verwachten. Indien u naar aanleiding van bovenstaande tekst nog vragen heeft over de rol van de OR, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 040-3043040 of info@arboteam.nl.