ARBO vragen vanuit de praktijk

Wat doet een preventiemedewerker?

In 2005 is in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker moet hebben. Maar wat doet een preventiemedewerker precies?

De volgende taken zijn voor de preventiemedewerker wettelijk vastgelegd:

1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

De preventiemedewerker brengt alle risico’s wat betreft gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers en bezoekers in kaart door middel van de RI&E. Hij is medeverantwoordelijk voor de actualiteit en de volledigheid van de RI&E. Hij stelt een plan van aanpak op over te nemen verbetermaatregelen.

2. Het adviseren en nauw samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging/OR over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

De preventiemedewerker geeft in samenwerking met de bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen de werkgever en ondernemingsraad (gevraagd en ongevraagd) advies over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het voorkomen en beperken van risico’s op de werkvloer.

3. Het (mede) uitvoeren van deze maatregelen

De preventiemedewerker helpt bij het uitvoeren van de (verbeter)maatregelen uit het plan van aanpak en probeert knelpunten tot een oplossing te brengen.

Hiernaast kan het takenpakket van de preventiemedewerker worden aangevuld met uitvoerende taken die aansluiten bij de bedrijfsgrootte en het type bedrijf. Denk hierbij aan:

  • Dienen als centraal meldpunt voor ongevallen en onveilige situaties.
  • Het geven van voorlichtingen aan werknemers over veilig en gezond werken en het opstellen van procedures en instructies daarvoor.
  • Fungeren als vraagbaak op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • Een belangrijke rol innemen bij het adviseren van het management over ontwikkelingen van beleid op het gebied van de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wet- en regelgeving.
  • Het optreden als eerste aanspreekpunt voor de arbodienst en Inspectie SZW.