Arbo Bedrijfsarts - ArboTeam

Een van mijn werknemers blijkt langdurig ziek te zijn. En nu?

Iedere werknemer is wel eens ziek. Maar wat als het verzuim langer gaat duren dan een paar dagen? Wat wordt en dan van u als werkgever en uw werknemer verwacht?

Men spreekt van langdurig ziekteverzuim als een werknemer zes weken of langer niet volledig zijn eigen werkzaamheden kan verrichten. In dit geval bent u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor het bieden van verzuimbegeleiding en samen met uw werknemer alles te doen om hem terug te laten keren in het arbeidsproces. Voor de verzuimbegeleiding dient u een contract te hebben met een bedrijfsarts of om aangesloten te zijn bij een gecertificeerde Arbodienst. In de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) is nauwkeurig vastgelegd wat er van verschillende partijen wordt verwacht in het eerste en tweede ziektejaar.

Het eerste ziektejaar

De verzuimbegeleiding van een zieke werknemer begint direct bij de ziekmelding. Uw werknemer geeft u zo mogelijk aan hoe lang hij afwezig is en u maakt samen de afspraak regelmatig contact te onderhouden over de voortgang. Met de casemanagers van ArboTeam bespreekt u wanneer begeleiding door de bedrijfsarts opgestart moet worden. Dit moet volgens de WvP uiterlijk in de 6e week van het verzuim. Op basis van het advies van de bedrijfsarts moet een plan van aanpak voor de re-integratie worden opgesteld. Daarin worden afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van werknemer en de te nemen vervolgstappen ten behoeve van volledige terugkeer in het werk. Regelmatig evalueert u samen met uw werknemer, op basis van adviezen van de bedrijfsarts, of het plan nog actueel is of dat aanpassingen nodig zijn. Alle acties legt u vast in een re-integratiedossier.

Het tweede ziektejaar

Zijn de opgestelde doelen die u en uw werknemer gedurende het eerste jaar voor ogen hadden bereikt? Indien volledige terugkeer in het eigen werk onzeker of niet mogelijk blijkt, moet er gekeken worden of de werknemer kan re-integreren in een andere functie binnen het bedrijf of zelfs bij een andere werkgever. De casemanagers van ArboTeam kunnen begeleiding voor uw werknemer in gang zetten bij een van de re-integratie coaches uit het netwerk van ArboTeam.

Niet hersteld?

Na 104 weken stopt uw loondoorbetalingsverplichting. Op basis van het door u en uw werknemer opgestelde re-integratieverslag en de medische informatie van de bedrijfsarts beoordeelt het UWV of uw werknemer recht heeft op een uitkering. Deze WIA uitkering wordt alleen toegekend als aan alle wettelijke voorwaarden met betrekking tot de re-integratie is voldaan, en uw werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht.

Indien u advies en/of begeleiding wenst van de casemanagers van ArboTeam bij een langdurig verzuimdossier kunt u contact opnemen via 040-3043040 of verzuim@arboteam.nl.