De vernieuwde Arbowet deel 1; de second opinion; een opvallende wijziging in de vernieuwde Arbowet

Met de gedachte “betere zorg voor werkenden” gaat de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet, veranderen. Per 1 juli 2017 zullen werknemers en werkgevers meer betrokken worden bij de arbodienstverlening om zodoende de aandacht voor preventie in organisaties te bevorderen.

Introductie second opinion nieuwe arbowet

Een opvallende wijziging in de nieuwe wet betreft de introductie van de second opinion voor werknemers. Dit houdt in dat een werknemer op eigen initiatief het advies van de bedrijfsarts kan laten (her)beoordelen door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Een second opinion-arts dient dus buiten de arbodienst van de werkgever werkzaam te zijn. Volgens het besluit kan een second opinion worden uitgevoerd door een bedrijfsarts uit een andere samenstelling van bedrijfsartsen of een zelfstandig werkende bedrijfsarts. Doordat Insucare beschikt over meerdere (zelfstandige)bedrijfsartsen en arbodiensten, hebben uw werknemers in dit geval het recht om zelf de second opinion-arts te kiezen. Er komt een basiscontract arbodienstverlening tussen werkgever en arbodienstverlener waarin onder meer wordt vastgelegd hoe uw werknemers het recht op een second opinion benutten. Een bedrijfsarts mag het second opinion-verzoek alleen weigeren als daar zwaarwegende argumenten voor zijn of als er herhaaldelijk onnodig gebruik van wordt gemaakt.

Een second opinion is geen deskundigenoordeel!

De introductie van de second opinion is niet te vergelijken met het deskundigenoordeel van het UWV. Een belangrijk verschil is dat het second opinion-verzoek alleen van de werknemer kan komen en eerder tot stand komt bij twijfel over het advies, dan bij een verschil van inzicht over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer of de mate van passende arbeid.

Wat betekent de wijziging voor u als werkgever?

U dient rekening te houden met het feit dat de kosten van een second opinion volledig door de werkgever betaald moeten worden. Bovendien zal naar verwachting een advies van een andere bedrijfsarts duurder zijn dan een advies van uw eigen bedrijfsarts. Een nieuwe bedrijfsarts zal zich namelijk eerst moeten verdiepen in het nog onbekende verzuimdossier.

Regels over de praktische uitvoering van onder meer de second opinion zullen nog worden vastgelegd in een algemene maatregel. Nadere beschrijvingen zullen onder andere uitsluitsel geven over hoe het inschakelen van een bedrijfsarts tot stand komt, hoe de twee bedrijfsartsen met elkaar samenwerken, tarieven voor wekgevers en regels om te voorkomen dat werknemers onnodig gebruik gaan maken van de second opinion. Wij houden u op de hoogte wanneer er meer duidelijkheid komt over de praktische invulling van deze wetsverandering.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.