Privacy statement

ArboTeam verricht diensten ten behoeve van de opdrachtgever, zoals beschreven in de hoofdovereenkomst.

Deze diensten brengen met zich mee dat persoonsgegevens worden verwerkt, waarvoor ArboTeam de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

In de AVG wordt aan de onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

 • “Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • “Bijzondere persoonsgegevens”: gegevens zoals BSN nummer, medische gegevens en verzuimgegevens vallen onder de noemer bijzondere persoonsgegevens;
 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • “Verwerker”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Informatieplicht

ArboTeam is op grond van de AVG verplicht om betrokkenen te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij stelt ArboTeam betrokkenen op de hoogte van de manier waarop ArboTeam met persoonsgegevens om gaat.

Doel gegevensverwerking

ArboTeam gebruikt persoonsgegevens alleen voor:

 • De arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen die daartoe met ArboTeam B.V. direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
 • Begeleiding bij ziekteverzuim van werknemers van bedrijven en instellingen die daartoe met ArboTeam B.V. direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
 • De re-integratie van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Betrokkene tevens opdrachtgever

In het kader van de dienstverlening van ArboTeam op grond van de hoofdovereenkomst, kan de betrokkene tevens de opdrachtgever zijn.

Identiteit en contactgegevens van ArboTeam:

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire naam: ArboTeam B.V.
Adres: John F. Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven
Website: www.arboteam.nl
E-mail: info@arboteam.nl
KvK-nummer: 67828167

Wijze van verwerking

ArboTeam hecht groot belang aan de bescherming van de veiligheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt. ArboTeam zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. Dit kan zowel de werkgever als werknemer zijn.

ArboTeam kan de persoonsgegevens die zij heeft verzameld bij betrokkene zelf, combineren met de informatie, waaronder mogelijk ook persoonsgegevens, die zij uit andere bronnen heeft verkregen, waaronder via haar zusteronderneming Insucare B.V.

Het doel van de verwerking is de uitvoering van de door opdrachtgever aan ArboTeam verstrekte opdracht als neergelegd in de hoofdovereenkomst. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de hoofdovereenkomst.

ArboTeam zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt ArboTeam alle persoonsgegevens.

Delen persoonsgegevens met derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit uitdrukkelijk nodig is voor de dienstverlening van ArboTeam, er een wettelijke plicht op ArboTeam rust of wanneer opdrachtgever daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Toestemming

Een eventueel gegeven toestemming kan door betrokkene worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht, zodat een dergelijke intrekking geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

ArboTeam wijst betrokkene erop dat de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om van de dienstverlening van ArboTeam gebruik te maken.

De bewaartermijn

ArboTeam bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de hoofdovereenkomst, of, indien tussen partijen een bewaartermijn is overeengekomen, niet langer dan deze termijn.

Bij beëindiging van de hoofdovereenkomst, of indien van toepassing aan het einde van de overeengekomen bewaartermijnen, zal ArboTeam de persoonsgegevens naar keuze van de betrokkene vernietigen of teruggeven aan de betrokkene.

Rechten van betrokkene

Op grond van de AVG heeft de persoon van wie de gegevens worden verwerkt (betrokkene) de navolgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkene heeft het recht om aan ArboTeam te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: Betrokkene heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan betrokkene een verzoek indienen bij ArboTeam om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkene heeft het recht aan ArboTeam te vragen om zijn/haar persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkene heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. ArboTeam zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek/ indienen klacht bij toezichthouder

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen bij ArboTeam. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. ArboTeam heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal ArboTeam laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan ArboTeam aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.