Klachtenprocedure

ArboTeam streeft ernaar om de dienstverlening naar alle tevredenheid van onze klanten uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken en informatievoorziening een rol. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van ArboTeam of heeft u een specifieke klacht dan vragen wij u contact op te nemen met ons. Wilt u een officiële klacht indienen? Wij raden u dan aan om de volgende klachtenprocedure te volgen.

De procedure

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen per brief of email ter attentie van ArboTeam. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

ArboTeam
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
info@arboteam.nl

2. In behandeling nemen van de klacht
De compliance officer van ArboTeam neemt de klacht in behandeling en zal u hierover persoonlijk infomeren. Gezamenlijk met de verantwoordelijke medewerker(s) wordt de relevante documentatie en informatie verzameld en wordt uw klacht uitvoerig besproken.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Zowel persoonlijk als schriftelijk worden de uitspraak en eventuele verbeterpunten met u gecommuniceerd. Indien de klacht gegrond blijkt, wordt aangegeven welke verbeteracties ArboTeam uit zal voeren. Eventuele (schade)vergoedingen worden met u besproken. Dit persoonlijk gesprek zal tevens middels een schrijven bij instemming van beide partijen worden getekend. Bij een ongegronde of deels gegronde klacht wordt de uitspraak gemotiveerd.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar indienen bij ArboTeam. Geef hierin duidelijk aan wat u van ArboTeam verwacht. Wanneer u een klacht heeft over een van onze casemanagers dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het RSC.

Extern loket

Wat is RSC?
RSC staat voor Register Specialistisch Casemanagement. Bij het RSC zijn casemanagers aangesloten die de opleiding Regie op verzuim hebben afgerond. Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw formele klacht, dan kunt u bij de RSC een klacht indienen tegen de betreffende casemanager. Voor meer informatie www.register-rsc.nl/reglementen

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850