Aandacht voor de zieke werknemer

In de dagelijkse praktijk als casemanager begeleid ik werkgever en werknemer in het verzuim– en re-integratieproces. Ik merk dat er nog flink wat winst te behalen valt voor de werkgever als het gaat om begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. In de waan van de dag lijkt simpelweg het geven van aandacht er nog wel eens bij in te schieten.

Laat ik een voorbeeld schetsen: een zieke werknemer kan na een lange periode van afwezigheid weer wat werkzaamheden gaan oppakken. Dit is voor de werknemer vaak een spannende stap. Hoe is het om collega’s weer te zien? Wat is er veranderd? Is mijn baan er nog? Kan ik het nog wel? Ik schaam me dat ik ben uitgevallen, etc.

De afwezigheid van de medewerker

Ik adviseer altijd om tijdens de volledige afwezigheid van de werknemer met regelmaat belangstellend contact te houden met de werknemer. Dit kan de leidinggevende doen, maar ook HR of een directe collega kan hierin een rol vervullen. Vraag de zieke medewerker gerust hier ook zelf initiatief in te nemen. Misschien kan hij langs komen voor een kopje koffie. Deze aandacht en betrokkenheid zal de eerste stap om te hervatten “makkelijker” maken voor een werknemer. Werknemer zal zich vertrouwd en welkom voelen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


Ervaring leert dat de direct leidinggevende een belangrijke rol kan spelen. Hij/zij kent de medewerker en herkent signalen hoe het gaat.

Aandacht voor de zieke werknemer

Voor de eerste dag van werkhervatting

Zodra medewerker weer de eerste stappen in het werk kan zetten, is het belangrijk dat vooraf de wederzijdse verwachtingen helder zijn. Het komt nog vaak voor dat op de 1ste werkdag van werknemer werkgever nog moet bedenken wat werknemer aan werkzaamheden zou kunnen doen. Probeer dit te voorkomen. Laat werknemer zelf ook nadenken. Wat wil hij zelf, waar is behoefte aan? Door oprechte aandacht te geven aan de re-integratie zal werknemer zich snel weer op zijn plek voelen. En je voorkomt bovendien dat werknemer meer of minder doet dan mogelijk is.

Extra tip! Vergeet ook niet collega’s te informeren. Zij zien dat hun collega weer terug is en vragen van een collega kunnen soms onbedoeld meer energie kosten dan op dat moment mogelijk is.

Het plan van aanpak is geen doel op zich!

Van belang is om gemaakte afspraken en de te nemen stappen samen vast te leggen in het plan van aanpak. Zie dit niet als een statig UWV document, maar als een belangrijk houvast. Maak afspraken zo concreet mogelijk. Het is fijn voor de werknemer als hij weet waar hij aan toe is. Welke werkzaamheden gaat hij doen? Wat zijn de werktijden? Bij wie kan hij terecht als de re-integratie niet volgens plan wil verlopen?

Signaleer en evalueer

Evalueer regelmatig de gemaakte afspraken. Hoe heeft werknemer zijn werkweek ervaren? Waar is hij tegenaan gelopen? Wat ging juist goed? En wat wordt de planning van de komende week? Bespreek samen of het gemaakte plan van aanpak gevolgd kan blijven worden of dat nieuwe afspraken nodig zijn. Ervaring leert dat de direct leidinggevende hierin een belangrijke rol kan spelen. Hij/zij kent de medewerker en herkent signalen hoe het gaat.

Ook na de herstelmelding

Als de medewerker na een langdurige verzuim- en re-integratie periode weer volledig terug op zijn werk is, wordt het verzuimdossier gesloten. Dit betekent niet dat er geen aandacht meer nodig is. Ik raad aan regelmatig samen te blijven reflecteren en evalueren. Een terugval of nieuwe uitval in de toekomst wil je immers zo veel mogelijk beperken.


ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
voorkom verzuim onder je medewerkers en ben burnouts door werkstress voor met deze tips van Arboteam

Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.