Casus: Vervroegde IVA uitkering

Ik ontving onlangs het bericht dat een vervroegde IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering is toegekend aan een medewerker van een klant. Als duidelijk is dat een medewerker niet meer kan werken, hoeft de wachttijd van 104 weken voor de WIA aanvraag niet worden doorlopen. Een medewerker kan dan al eerder een IVA uitkering aanvragen. Soms is het gezien een ziektebeeld duidelijk dat een medewerker niet meer kan werken. In deze casus lag dat echter wat gecompliceerder.

Minimale arbeidsmogelijkheden

Medewerker is al een tijdje ziek, maar ondanks behandelingen treedt er geen verbetering op. Werkgever vraagt zich ernstig af of er nog wel mogelijkheden voor re-integratie te verwachten zijn. De bedrijfsarts deelt deze zorg.

Voor een vervroegde IVA aanvraag is een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Maar de bedrijfsarts kan in dit geval niet stellen dat er helemaal geen arbeidsmogelijkheden meer zijn. De vraag is echter of de mogelijkheden die er wel zijn, in de praktijk ook te vertalen zijn naar het uitvoeren van een andere passende functie. De arbeidsdeskundige wordt ingezet en beoordeelt dat bij de huidige werkgever geen passende mogelijkheden zijn, maar denkt dat er wel nog passende functies elders zijn.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

De vraag is of de arbeidsmogelijkheden die er wel zijn, in de praktijk ook te vertalen zijn naar het uitvoeren van een passende functie.

Vervroegde IVA uitkering

Wet verbetering Poortwachter

Volgens de wet- en regelgeving is medewerker aangewezen op de re-integratie verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter en daarmee een spoor 2 traject (re-integratie in een andere functie bij een andere werkgever), omdat er nog mogelijkheden zijn ten aanzien van werk. Echter hebben medewerker, werkgever en ook ik hierbij bedenkingen vanwege de minimale mogelijkheden van medewerker.

Ik overleg met diverse betrokken partijen zoals de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de re-integratie coach 2de spoor: hoe nu verder? We besluiten in overleg met de medewerker te starten met een haalbaarheidsonderzoek. Daarmee wordt onderzocht of het zoeken naar een passende functie wel haalbaar is. Wat zijn de kansen dat medewerker elders nieuw werk vindt? Wat zijn de re-integratie kansen?

Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek tonen we aan dat de arbeidsmogelijkheden van medewerker zich niet vertalen naar (betaalde) arbeid. De re-integratie coach, die het onderzoek uitvoerde, acht de kans klein dat er functies beschikbaar zijn in de regio die overeenkomen met de geduide functies van de arbeidsdeskundige. Met deze onderbouwing vraagt medewerker de vervroegde IVA uitkering aan.

Uitkering UWV én inkomensverzekering

De uitkering wordt toegekend. De medewerker heeft, conform de wet, tot het einde van de 104 weken verzuim nog recht op loondoorbetaling door haar werkgever. Op het salaris mag de IVA-uitkering in mindering worden gebracht.

De werkgever heeft voor de werknemers ook een WGA-Hiaat en WIA-Excedentverzekering. Ik bracht daarom mijn collega van Insucare op de hoogte van de IVA toekenning. Zij zorgt voor de claim bij de verzekeraar. Deze stelt dat zij direct overgaan tot uitkering. Medewerker heeft namelijk een salaris boven het maximaal SV-loon en dit betekent een uitkering vanuit de WIA-Excedentverzekering. Tot het einde van de 104 weken wordt de uitkering overgemaakt aan de werkgever. Na 104 weken gaat de medewerker uit dienst en wordt de uitkering van de WIA-Excedentverzekering overgemaakt aan de medewerker. Fijn om te weten dat op financieel vlak de gevolgen voor medewerker zeer beperkt blijven.

Onze arbodienstverlening

Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening? Of wilt u meer informatie over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? Neem gerust contact met ons op.

vitaliteit werknemers vergroten met amplitie

Mentale kracht vergroten door amplitie

Hoe werkt u aan mentale kracht binnen uw organisatie? Het is de Week van de Werkstress van 15 tot en met 19 november 2021. Het thema dit jaar is Mentaal Sterk! Mentale kracht gaat niet alleen over reageren, maar ook over goed voorbereid zijn op (dreigende) stress of tegenslag.
vitaliteit medewerkers verhogen

Vitaliteit van uw medewerkers verhogen: vijf tips!

Vitale medewerkers zijn energiek, gemotiveerd en productief. Eigenschappen die uw bedrijf ten goede komen en u daarom wilt versterken. Wij geven 5 tips om vitaliteit te verhogen binnen uw bedrijf.
Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

Arbodienst laten aansluiten op ziekteverzuimbeleid

De arbowet schrijft voor dat iedere werkgever zich aansluit bij een bedrijfsarts of arbodienst. Daarnaast moeten risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid geïnventariseerd en aangepakt worden middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Om daadwerkelijk aan het terugdringen van verzuim, verbeteren van preventie en verhogen van vitaliteit op het werk te kunnen werken, is ziekteverzuimbeleid nodig. En dat vraagt om maatwerk, want iedere organisatie is anders.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.