Preventie: de integrale verzuimaanpak

Hoe gaat het eigenlijk met uw medewerkers die niet verzuimen? Als werkgever besteedt u veel aandacht aan de re-integratie van zieke medewerkers. Maar heeft u ook zicht op de medewerkers die niet optimaal kunnen presteren, maar wel gewoon aanwezig zijn? Op 8 april jl. organiseerden we in samenwerking met 2C&More een webinar om dit onderwerp te belichten. Aan de hand van een businesscase namen we de deelnemers mee in begrippen als ‘werkvermogen’, ‘verborgen verzuim’ en ‘verzuimwinst’.

Meer dan verzuimbegeleiding

Wij bieden naast de verzuimbegeleiding graag een verdieping naar een integrale aanpak van verzuim. Het webinar heeft ons mooie inzichten gegeven over waar wij en de deelnemende organisaties staan met preventie van verzuim. In samenwerking met 2C&More maken wij ‘verborgen verzuim’ inzichtelijk om vervolgens gezamenlijk tot een aanpak te komen om het werkvermogen van het personeel te verhogen. Work Ability Care noemen we dat.

Integrale verzuimaanpak leidt tot meer werkvermogen

ArboTeam biedt in samenwerking met 2C&More het Work Ability Care programma aan. 2C&More voert onderzoek uit naar het werkvermogen binnen jouw organisatie en brengt in kaart waar de aandachtspunten liggen. Door vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten, geven we betekenis aan de data en inzichten en wordt duidelijk welke interventies passend en nodig zijn. Het doel?  Een gezondere organisatie waarin het werkvermogen stijgt en het (verborgen) verzuim afneemt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


‘Stelt u zich eens voor dat u tot wel 25% verzuimwinst maakt! En dat u nog eens 5% extra productiviteit creëert? Ook verhoogt u het welzijn en werkplezier.’


Integrale verzuimaanpak

Verborgen verzuim

Zijn er in uw organisatie ook medewerkers die wel aanwezig zijn op het werk, maar niet fit zijn? Dan is er sprake van ‘verborgen verzuim’. De afbeelding laat een voorbeeld van ‘verborgen verzuim’ zien. Dit soort verzuim wordt meestal niet gemeten, niet geregistreerd en nauwelijks besproken. Maar het kost organisaties heel veel geld.

Meten en met elkaar in gesprek

Laten we met elkaar in dialoog gaan over het verbeteren van het werkvermorgen. Work Ability Care faciliteert het proces dat verzuim, verborgen verzuim en het werkvermogen kwantificeert. Hiervoor gebruiken we onder andere de gevalideerde Work Ability Index (WAI) vragenlijst. De resultaten geven inzicht in de vitaliteit ten opzichte van de fysieke en mentale eisen van het werk. Hoe staat het op individueel niveau? Maar ook op functie-, afdelings- en organisatieniveau krijgt u inzicht. Door over al deze inzichten met elkaar in dialoog te gaan, geven we samen betekenis aan het onderzoek en wordt duidelijk welke interventies passend en nodig zijn. Work Ability Care levert maatwerk.

Interventies

Op basis van de inzichten kunnen passende interventies ingezet worden. Dit kan op allerlei vlakken: cultuur, leiderschap, alignment, werkdruk, vitaliteit, eigenaarschap en psychologische veiligheid. Interventies die zorgvuldig gekozen worden en nodig zijn het werkvermogen te optimaliseren en de verzuimdoelen te realiseren.

Hermeting

Na het uitvoeren van de interventies vindt een hermeting plaats. Zo toetsen we de effectiviteit en krijgen we zicht op eventuele noodzaak tot bijsturing van de aanpak. Door regelmatig hermetingen te blijven doen, en in dialoog te blijven, houdt u grip op het werkvermogen binnen uw organisatie.

Meer weten over integrale verzuimaanpak?

Heeft u vragen over het blog over integrale verzuimaanpak? Neem contact op met Bianca voor meer informatie. Ook als u (nog) geen klant bent bij ArboTeam helpen we u graag naar een integrale aanpak van verzuim.


ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
voorkom verzuim onder je medewerkers en ben burnouts door werkstress voor met deze tips van Arboteam

Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel Inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.