Preventie: de integrale verzuimaanpak

Hoe gaat het eigenlijk met uw medewerkers die niet verzuimen? Als werkgever besteedt u veel aandacht aan de re-integratie van zieke medewerkers. Maar heeft u ook zicht op de medewerkers die niet optimaal kunnen presteren, maar wel gewoon aanwezig zijn? Op 8 april jl. organiseerden we in samenwerking met 2C&More een webinar om dit onderwerp te belichten. Aan de hand van een businesscase namen we de deelnemers mee in begrippen als ‘werkvermogen’, ‘verborgen verzuim’ en ‘verzuimwinst’.

Meer dan verzuimbegeleiding

Wij bieden naast de verzuimbegeleiding graag een verdieping naar een integrale aanpak van verzuim. Het webinar heeft ons mooie inzichten gegeven over waar wij en de deelnemende organisaties staan met preventie van verzuim. In samenwerking met 2C&More maken wij ‘verborgen verzuim’ inzichtelijk om vervolgens gezamenlijk tot een aanpak te komen om het werkvermogen van het personeel te verhogen. Work Ability Care noemen we dat.

Integrale verzuimaanpak leidt tot meer werkvermogen

ArboTeam biedt in samenwerking met 2C&More het Work Ability Care programma aan. 2C&More voert onderzoek uit naar het werkvermogen binnen jouw organisatie en brengt in kaart waar de aandachtspunten liggen. Door vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten, geven we betekenis aan de data en inzichten en wordt duidelijk welke interventies passend en nodig zijn. Het doel?  Een gezondere organisatie waarin het werkvermogen stijgt en het (verborgen) verzuim afneemt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


‘Stelt u zich eens voor dat u tot wel 25% verzuimwinst maakt! En dat u nog eens 5% extra productiviteit creëert? Ook verhoogt u het welzijn en werkplezier.’


Integrale verzuimaanpak

Verborgen verzuim

Zijn er in uw organisatie ook medewerkers die wel aanwezig zijn op het werk, maar niet fit zijn? Dan is er sprake van ‘verborgen verzuim’. De afbeelding laat een voorbeeld van ‘verborgen verzuim’ zien. Dit soort verzuim wordt meestal niet gemeten, niet geregistreerd en nauwelijks besproken. Maar het kost organisaties heel veel geld.

Meten en met elkaar in gesprek

Laten we met elkaar in dialoog gaan over het verbeteren van het werkvermorgen. Work Ability Care faciliteert het proces dat verzuim, verborgen verzuim en het werkvermogen kwantificeert. Hiervoor gebruiken we onder andere de gevalideerde Work Ability Index (WAI) vragenlijst. De resultaten geven inzicht in de vitaliteit ten opzichte van de fysieke en mentale eisen van het werk. Hoe staat het op individueel niveau? Maar ook op functie-, afdelings- en organisatieniveau krijgt u inzicht. Door over al deze inzichten met elkaar in dialoog te gaan, geven we samen betekenis aan het onderzoek en wordt duidelijk welke interventies passend en nodig zijn. Work Ability Care levert maatwerk.

Interventies

Op basis van de inzichten kunnen passende interventies ingezet worden. Dit kan op allerlei vlakken: cultuur, leiderschap, alignment, werkdruk, vitaliteit, eigenaarschap en psychologische veiligheid. Interventies die zorgvuldig gekozen worden en nodig zijn het werkvermogen te optimaliseren en de verzuimdoelen te realiseren.

Hermeting

Na het uitvoeren van de interventies vindt een hermeting plaats. Zo toetsen we de effectiviteit en krijgen we zicht op eventuele noodzaak tot bijsturing van de aanpak. Door regelmatig hermetingen te blijven doen, en in dialoog te blijven, houdt u grip op het werkvermogen binnen uw organisatie.

Meer weten over integrale verzuimaanpak?

Heeft u vragen over het blog over integrale verzuimaanpak? Neem contact op met Bianca voor meer informatie. Ook als u (nog) geen klant bent bij ArboTeam helpen we u graag naar een integrale aanpak van verzuim.


Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel Inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.