Samenwerken met de casemanager

Zoekt u een nieuwe arbodienstverlener, dan heeft u als werkgever de keuze uit veel verschillende soorten abonnementen. In mijn gesprekken met bedrijven hoor ik regelmatig dat de lijstjes die bij offertes zijn gevoegd met wat wel en wat niet in het aangeboden pakket zit, vaak moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Belangrijker vind ik te vergelijken hoe de dienstverlening wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij een overzicht opgesteld wat u in welke fase van het verzuim van onze casemanagers kan verwachten. Maar ook wat onze casemanagers van u als werkgever verwachten. Want samenwerking is de basis om tot de beste verzuimaanpak te kunnen komen.

Ziekmelding

Werkgever

Uw medewerker meldt zich bij u ziek volgens de daarover gemaakte afspraken in uw verzuimprotocol. U meldt de ziekmelding in het Verzuimsysteem bij ArboTeam en vervolgens houdt u als werkgever contact met uw medewerker om te monitoren wanneer de medewerker weer (deels) aan het werk kan. Heeft u vragen of denkt u dat actie vanuit de casemanager of bedrijfsarts nodig is, dan neemt u contact op met de casemanager.

Casemanager

Uiterlijk in de 2e week van het verzuim neemt uw casemanager contact met u op. Hierover maken we vooraf afspraken, passend bij uw organisatie. Hebben managers meer begeleiding nodig, dan kunnen we direct de eerste dag al contact opnemen. Zijn uw managers meer ervaren in het onderhouden van het contact met de zieke medewerker en het signaleren van mogelijk langdurig of problematisch verzuim, dan kan het eerste contactmoment wat later liggen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wet Poortwachter infographic

Vervolg

Werkgever

Als werkgever blijft u contact onderhouden met uw zieke medewerker. In het dossier in het Verzuimsysteem maakt u aantekeningen van deze contactmomenten. De casemanager ontvangt hiervan automatisch een notificatie en is zo altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook heeft u regelmatig telefonisch contact met de casemanager om het verloop en de vervolgstappen te bespreken.

Casemanager

De casemanager blijft met u in contact. Per casus bekijken we wat nodig is. Het liefst spreken we wekelijks telefonisch even de zaken door. Ook belt de casemanager met uw medewerker om een inschatting te maken van de prognose en benodigde acties. Als het verzuim langdurig wordt, of als er specifieke vragen zijn, zorgt de casemanager in overleg met u dat een spreekuur bij de bedrijfsarts wordt ingepland.

Spreekuur bij de bedrijfsarts

Werkgever

Voor het spreekuur geeft u input via de casemanager. Welke vragen heeft u over de inzetbaarheid? Heeft u samen met uw medewerker al nagedacht over een mogelijke vervolgstap in de re-integratie? En welke andere werkzaamheden zijn aanwezig, welke wellicht tijdelijk beter passend kunnen zijn? Of speelt er een situatie op het werk waar u de bedrijfsarts van op de hoogte wilt brengen? We bespreken de input telefonisch of u maakt een notitie in het Verzuimsysteem.

Casemanager

De casemanager stelt altijd met uw input een vraagstelling op voor de bedrijfsarts. Wat moeten we weten om een plan van aanpak op te kunnen stellen voor de re-integratie? Als de rapportage van de bedrijfsarts binnen komt, beoordeelt de casemanager of alle vragen duidelijk zijn beantwoord. Zo nodig zal er ook telefonisch overleg zijn met de bedrijfsarts. U ontvangt bericht als de rapportage klaar staat in het Verzuimsysteem en de casemanager adviseert u over de vervolgstappen.

Re-integratie

Werkgever

Naar aanleiding van het advies van de bedrijfsarts maakt u met uw medewerker een plan van aanpak. U maakt bijvoorbeeld afspraken over passende werkzaamheden. Regelmatig bespreekt u samen de voortgang en stelt u zo nodig de gemaakte afspraken bij. De casemanager ondersteunt hierbij en kan zo nodig aansluiten bij gesprekken. Voor een vervolgspreekuur bij de bedrijfsarts geeft u input over uw visie op de voortgang en stelt u de vragen waar u tegenaan loopt.

Casemanager

De casemanager stuurt alle betrokkenen bij de re-integratie van uw medewerker aan en zorgt voor een optimale samenwerking. Wij staan in nauw contact met een uitgebreid netwerk van specialisten. De casemanager ondersteunt werkgever en werknemer bij het opstellen van een goed plan van aanpak en helpt om deze te actualiseren wanneer nodig. Daarnaast bewaakt de casemanager uiteraard dat alle acties uit de Wet verbetering Poortwachter tijdig worden uitgevoerd.

Herstelmelding

Werkgever

Uw medewerker meldt zich bij herstel bij u. U geeft de melding door in het Verzuimsysteem en sluit daarmee het dossier af. Kan uw medewerker het werk niet hervatten binnen 2 jaar, dan stelt u samen een eindevaluatie op. U of de casemanager, stuurt het re-integratiedossier, welke u download uit het Verzuimsysteem, op naar het UWV ten behoeve van de WIA aanvraag. U uploadt de UWV beschikking in het Verzuimsysteem zodra deze is afgegeven.

Casemanager

Bij een herstelmelding stopt de verzuimbegeleiding door de casemanager. Is er geen sprake van volledige werkhervatting binnen 2 jaar, dan vraagt uw medewerker een WIA uitkering aan. Wij helpen bij de aanlevering van het complete dossier bij het UWV. Na ontvangst van de UWV beschikking sluit de casemanager het dossier en informeert de casemanager u over de (financiële) gevolgen. Ook bekijken we of het zinvol is bezwaar te maken tegen de UWV beslissing met behulp van een jurist.

samenwerking is de basis om tot de beste verzuimaanpak te komen
een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.