Te late WIA beslissing door het UWV

Uw medewerker is 104 weken arbeidsongeschikt en heeft tijdig een WIA-uitkering aangevraagd bij het UWV. Wat moet u doen als de WIA beschikking met de beoordeling van het recht op uitkering nog op zich laat wachten? Het UWV kampt momenteel met achterstanden, waardoor dit steeds vaker voorkomt. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste punten.

Melding te late beslissing

Het UWV heeft 8 weken de tijd de WIA-aanvraag te beoordelen. Het UWV kan deze termijn verlengen of onderbreken. Daarover ontvangt u bericht. Als de beslistermijn is verstreken, kan de aanvrager, oftewel medewerker, het UWV in gebreke stellen. Indien er dan geen beslissing volgt binnen 2 weken, is het UWV de medewerker een vergoeding verschuldigd. Een medewerker kan ook de werkgever machtigen de ‘melding te late beslissing’ te doen.

Loonsanctie

Het UWV mag na einde van de wachttijd van 104 weken geen loonsanctie meer opleggen. Voor de werkgever goed nieuws, maar voor de medewerker kan dit nadelig uitpakken. Mocht het UWV bij tijdige beoordeling wel een loonsanctie opgelegd hebben, dan had medewerker langer recht op loondoorbetaling. Daarmee gaat later het recht in op een WIA- of WW- uitkering. Voor de medewerker is het mogelijk binnen 6 weken na datum beschikking in bezwaar te gaan bij het UWV en het UWV aansprakelijk te stellen voor de financiële schade.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Medewerker kan een voorschot op de uitkering aanvragen bij het UWV.

wat te doen bij te late wia beoordeling door uvw?

Loondoorbetaling

De loondoorbetalingsplicht stopt na 104 weken voor het deel dat de medewerker ziek is. Omdat er geen loonsanctie meer kan volgen en medewerker tijdig de WIA heeft aangevraagd, stopt de loondoorbetalingsplicht ook in het geval dat er nog geen WIA beschikking is.

Ontslag

Ook het opzegverbod bij ziekte vervalt na de wachttijd van 104 weken en als er geen loonsanctie is opgelegd. Als werkgever kunt u met uw medewerker een vaststellingsovereenkomst (VSO) sluiten. Medewerkers willen hier echter vaak niet aan meewerken, omdat ze de UWV beschikking willen afwachten. Er kan dan een ontslagaanvraag bij het UWV worden aangevraagd als u voldoet aan de normaal ook geldende voorwaarden, waarbij u aangeeft nog in afwachting te zijn van de WIA beschikking.

Voorschot op de uitkering

Na 104 weken ziekte kan het dus zijn dat een medewerker geen inkomen heeft. Werkgever betaalt geen loon meer en het UWV heeft het recht op uitkering nog niet beoordeeld. Medewerker kan in dat geval een voorschot op de uitkering aanvragen bij het UWV. Het voorschot wordt later verrekend met de eventuele WW- of WIA- uitkering. Het UWV vordert te veel betaald voorschot niet terug bij de medewerker. Voor de medewerker is het van belang te weten dat met het voorschot de duur van de uitkering al ingaat.

Werkgevers die publiek verzekerd zijn moeten opletten of de voorschotten niet ten onrechte worden doorbelast via de Whk premie, als er later geen recht bleek te zijn op een WGA uitkering of als het voorschot te hoog was. Bent u als werkgever eigenrisicodrager? Vanaf 1 januari 2022 is het UWV bevoegd de voorschotten bij u in rekening te brengen. Het UWV geeft aan om onterecht in rekening gebrachte voorschotten terug te betalen. Lees meer over de gevolgen voorschot WIA-uitkering voor werkgevers.

Arbo en Inkomen

ArboTeam en Insucare werken samen op het gebied van arbo en inkomen. Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening in combinatie met inkomensverzekeringen of eigenrisicodragerschap? Neem contact op via 040 23 13 850.

ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
voorkom verzuim onder je medewerkers en ben burnouts door werkstress voor met deze tips van Arboteam

Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.