Preventief spreekuur bij de bedrijfsarts

Bedrijfsartsen worden voornamelijk ingezet bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter. Maar de rol bij preventie is misschien nog wel belangrijker. De Arbowet geeft medewerkers vrije toegang tot de bedrijfsarts, ook als er geen sprake is van een ziekmelding. Ook werkgevers kunnen preventief een medewerker in contact laten komen met de bedrijfsarts. De volgende casus is hier een voorbeeld van.

Casus: werksituatie leidt tot verminderde inzetbaarheid

Mevrouw meldde klachten naar aanleiding van de werksituatie, zo vertelt de werkgever mij. Collega’s merkten op dat mevrouw niet lekker in haar vel zit, waardoor ze niet goed kan functioneren. Ze is erg negatief en reageert extreem emotioneel op de kleinste dingen. Niks voor haar, begrijp ik van haar werkgever. In onderling overleg met mevrouw wordt afgesproken dat ze één werkdag per week wordt vrijgesteld van werk, in de hoop dat haar klachten afnemen.

De klachten nemen toe

Nu blijkt, enige tijd later, dat de klachten van mevrouw niet minder worden. Sterker nog, mevrouw kreeg ook last van angst- en paniekaanvallen. Haar concentratie werd minder en het slapen ging ondanks de voorgeschreven medicatie alsmaar slechter. Het lukte mevrouw niet meer om haar huishouden bij te houden en lag voornamelijk te slapen in de middaguren.

Wat nu? Vraagt de werkgever mij. De werkgever maakt zich zorgen over haar medewerker en wil haar graag preventief bij de bedrijfsarts oproepen voor een spreekuur om de belastbaarheid te laten toetsen. Daarnaast wil de werkgever dat mevrouw voor behandeling wordt doorverwezen naar een specifieke behandelinstantie. De werkgever is namelijk bang voor langdurige uitval. Deze zorg begrijp ik.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

De bedrijfsarts adviseert altijd onafhankelijk betreft gezond en veilig werken.

Preventief spreekuur bij de bedrijfsarts

Het preventief spreekuur

Mevrouw gaat akkoord met een bezoek aan het preventief spreekuur van de bedrijfsarts. Tot verbazing van de werkgever oordeelt de bedrijfsarts dat er geen sprake is van medische problematiek. De bedrijfsarts geeft aan dat een medische doorverwijzing niet aan de orde is, maar stuurt op een gezamenlijk gesprek om vast te stellen welke (structurele) aanpassingen gedaan kunnen worden om de kans op uitval waar mogelijk te voorkomen. Daarbij is het belangrijk te kijken of oorzaken, die tot de klachten leiden in de werksituatie, weggenomen kunnen worden. De oplossing ligt niet in behandeling of een periode van meer rust. Als casemanager ga ik aan de slag om het proces verder te begeleiden.

De rol van de bedrijfsarts bij preventie

Is het spreekuur voor niks geweest? Nee, zeker niet. De bedrijfsarts heeft een rol in het voorkomen van schade of ziekte door arbeidsomstandigheden. Op basis van de informatie die de bedrijfsarts krijgt kan hij gevraagd en ongevraagd adviseren. De informatie komt bijvoorbeeld uit de RI&E of sociaal medische overleggen met de werkgever. Maar ook bezoek aan de werkplek en de spreekuren met medewerkers geven input. Zijn er bijvoorbeeld meerdere medewerkers die klachten ervaren ten gevolge van de werksituatie? Dan zal de bedrijfsarts actie ondernemen. De bedrijfsarts adviseert altijd onafhankelijk betreft gezond en veilig werken.

Wanneer vraag ik een preventief spreekuur aan?

Medewerkers kunnen een preventief spreekuur aanvragen bij hun bedrijfsarts of arbodienst als ze vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot werk(omstandigheden). Maar ook als werkgever kunt u dit inzetten. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker de laatste tijd vaker afwezig is, of omdat je merkt dat een medewerker zoals in bovenstaand voorbeeld kwetsbaarder is dan normaal. Ik raad aan altijd eerst zelf in gesprek te gaan met de medewerker. Bepaal welke vraag u heeft voor de bedrijfsarts. Houdt er rekening mee dat een bedrijfsarts alleen met toestemming van de medewerker het advies mag delen met de werkgever. Wilt u meer weten? Neem dan contact met me op.

ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
voorkom verzuim onder je medewerkers en ben burnouts door werkstress voor met deze tips van Arboteam

Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.