Arbo Bedrijfsarts - ArboTeam

Ik verdenk werknemer van onterechte ziekmelding. Wat moet ik doen?

Een werknemer meldt zich bij u ziek. Wat kunt u doen als u twijfelt of de ziekmelding wel terecht is?

Indien een werknemer zich ziekmeldt conform de daarvoor opgestelde regels van het verzuimprotocol, kunt u als werkgever de ziekmelding niet zomaar negeren of afwijzen, ongeacht uw twijfels of dit wel terecht is. Als werkgever mag u namelijk niet beslissen of een werknemer wel of niet kan werken. Het is aan de bedrijfsarts een uitspraak te doen over de mate van arbeids(on)geschiktheid van de werknemer. U mag de werknemer wel vragen hoe lang hij verwacht dat zijn verzuim duurt.

De casus kunt u vervolgens bespreken met de casemanagers van ArboTeam. Wij kunnen u daarin adviseren en indien nodig de werknemer laten oproepen voor een (spoed)consult bij de bedrijfsarts. Met de juiste vraagstelling vanuit ArboTeam kan de bedrijfsarts beoordelen of uw twijfels terecht zijn. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter dient uw zieke werknemer gehoor te geven aan een oproep voor een spreekuur van de bedrijfsarts. Deze wet stelt namelijk dat een werknemer verplicht is behandelingen en adviezen ten behoeve van zijn herstel op te volgen en zich te houden aan de re-integratieverplichtingen. De bedrijfsarts geeft advies over de mate van arbeids(on)geschiktheid, de beperkingen en mogelijkheden van de betreffende werknemer en de prognose van de beperkingen. Indien nodig wordt een re-integratietraject opgestart of werknemer is verplicht zijn werkzaamheden te hervatten.

U kunt de ziekmelding alleen weigeren als u kunt vaststellen dat er sprake is van een andere reden, dan eigen arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een ziekmelding vanwege het verzorgen van zieke kinderen, partner of ouders. In sommige gevallen heeft uw werknemer recht op bijzonder verlof. De regels en afspraken voor bijzonder verlof zijn opgenomen in de cao of de arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan onder andere bijzonder verlof aanvragen bij familieomstandigheden, bij het adopteren van een kind en indien kort of langdurig verzorging nodig is voor familieleden.