Sluit uw arbodienst aan op uw ziekteverzuimbeleid?

De arbowet schrijft voor dat iedere werkgever zich aansluit bij een bedrijfsarts of arbodienst. Daarnaast moeten risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid geïnventariseerd en aangepakt worden middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Om daadwerkelijk aan het terugdringen van verzuim, verbeteren van preventie en verhogen van vitaliteit op het werk te kunnen werken, is ziekteverzuimbeleid nodig. En dat vraagt om maatwerk, want iedere organisatie is anders.

Zoekt u een arbodienstverlener welke aansluit bij uw organisatie, stel u zelf dan eerst de volgende vragen:

  1. Hoe willen we als organisatie omgaan met ziekteverzuim?
  2. Welke expertise hebben we in huis en welke externe deskundigen hebben we nodig?
  3. Hoe ziet de taakverdeling er uit bij ziekteverzuimbegeleiding? Wie wordt aangewezen als casemanager Poortwachter bij ziekteverzuim?
  4. Hoe zorgen we voor een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen?
  5. Welke middelen zijn beschikbaar of gewenst bij het omgaan met ziekteverzuim?
  6. Welk systeem verankert de werkprocessen?
  7. Is het proces ingericht betreft financiële regelingen en/of meldingen bij verzekeraars?

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

Waar staat ArboTeam uit Eindhoven voor?

Zoekt u een externe expert op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding en casemanagement? Wilt u optimaal gebruik maken van financiële regelingen? Processen betreft ziekteverzuim op maat kunnen inregelen? En staat uw bedrijf voor goed werkgeverschap? Lees verder over wat ArboTeam voor u kan betekenen en neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

Uw medewerker op één!

Wij werken graag voor bedrijven die hun medewerker op één zetten. Goed werkgeverschap is voor u vanzelfsprekend. Dit leidt immers tot goed werknemerschap. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen dragen wij bij aan uw succes. Wij houden altijd zicht op de wet- en regelgeving in combinatie met onze aandacht voor de mens en de persoonlijke situatie van uw medewerkers. Overal en altijd.

Onafhankelijk en deskundige casemanagers

De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding goed vorm te geven. Veel organisaties hebben deze expertise niet in huis.

De casemanager van ArboTeam kijkt als onafhankelijk specialist zowel naar de belangen van de medewerker als de belangen van de werkgever. Verschillende betrokkenen met ieder een eigen belang vraagt om goede coördinatie. Wij zoeken, samen met alle betrokkenen, de balans om tot de juiste aanpak te komen.

Optimale samenwerking

Onze casemanagers vormen een belangrijke schakel in de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerkers en verbinden de verschillende betrokkenen en deskundigen. Sluit u een overeenkomst met ArboTeam, dan sluit u ook een overeenkomst met een bedrijfsarts. Daarnaast heeft u toegang tot diverse (kern)deskundigen ten behoeve van uw arbo- en verzuimbeleid.

Aandacht voor de financiële kant van verzuim

Sluit u een inkomensverzekering via Insucare, dan volgt automatisch een melding op uw verzekering als u een melding doorgeeft in ons verzuimsysteem. Kan een interventie de re-integratie van een medewerker bevorderen, dan vraagt de casemanager medefinanciering aan bij de verzekeraar. Ook werken we samen met Collectieve zorgverzekeringen op het gebied van preventie en interventie.

Met de specialisten van Insucare brengen we daarnaast financiële scenario’s in kaart voor medewerker en werkgever. Bijvoorbeeld als een oudere arbeidsongeschikte medewerker aangeeft eerder met pensioen te willen gaan. Of als onduidelijk is hoe de financiële situatie er voor een medewerker of werkgever uit gaat zien na 2 jaar ziekteverzuim.

Efficiënt online beheer

Het managen van verzuim en de daarbij behorende processen en kosten vragen om een goed verzuimsysteem. Voert u een ziekmelding in ons verzuimsysteem door, dan worden de benodigde acties automatisch ingepland, zodat onze casemanager direct voor u aan de slag kan. En als er een inkomensverzekering voor uw bedrijf loopt via Insucare, wordt de melding doorgezet naar de verzekeraar. In ons systeem beheren we niet alleen verzuimdossiers, maar ook preventie en WGA dossiers. Zo heeft u alles in één overzicht.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.