Handvatten voor een sociaal veilige werkplek

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, presteren beter en zijn minder vaak ziek. Een sociaal veilige werkplek, hoe creëer je dat? Ook al lijkt de bedrijfscultuur binnen een organisatie nog zo goed, in elk bedrijf kan psychosociale arbeidsbelasting voorkomen. Dat blijkt wel uit alle media-aandacht die er de afgelopen maanden is geweest voor ongewenst gedrag binnen Nederlandse organisaties.

Sterker nog: psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste bedrijfsrisico’s. Hieronder vallen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Werkgevers zijn verplicht om een PSA-beleid op te voeren. Wettelijk is vastgesteld dat iedere werknemer recht heeft op een sociaal veilige werkomgeving. Maar hoe doe je dat?

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

PSA-beleid

PSA-beleid

Een goed PSA-beleid bestaat uit een aantal onderdelen. Met een gedragscode weet iedereen binnen de organisatie wat wenselijk gedrag is en wat wel en niet geoorloofd is. In een klachtenregeling staat beschreven welke procedure er geldt als medewerkers geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag en daar een klacht over willen indienen. En een klachtencommissie doet onderzoek naar binnengekomen klachten en beoordeelt ze. Bovendien is elke werkgever verplicht om, vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie, frequent te inventariseren in hoeverre medewerkers PSA ervaren en de uitkomsten daarvan op te nemen in een plan van aanpak.

Vertrouwenspersoon

Naast een PSA-beleid, kunnen organisaties meer doen. Een belangrijke functie ten aanzien van een sociaal veilige werkomgeving binnen organisaties, is er weggelegd voor de vertrouwenspersoon. Organisaties zijn niet wettelijk verplicht zijn om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Nog niet. Eind 2020 diende Wim-Jan Renkema van GroenLinks een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer om werkgevers te verplichten een vertrouwenspersoon te benoemen. Laten we hopen dat die wetswijziging wordt doorgevoerd, want de vertrouwenspersoon kan een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer door getroffen medewerkers op te vangen en te begeleiden, door organisaties te informeren en te inspireren en door bestuur en management te adviseren over (het voorkomen van) ongewenst gedrag op de werkvloer.

Benieuwd wat ArboTeam voor uw organisatie kan betekenen?

Wij zijn er voor organisaties die hun medewerkers op één zetten en dragen graag bij aan het bewerkstelligen van een sociaal veilige en integere (werk)omgeving voor uw organisatie alsook voor uw medewerkers. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

Wetsverandering loondoorbetaling bij medewerker na AOW-gerechtigde leeftijd

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte na AOW-leeftijd

Heeft u een medewerker in dienst die na de AOW-gerechtigde leeftijd bij u is blijven werken? Vanaf 1 juli 2023 wordt de periode waarin u het loon moet doorbetalen bij ziekte voor deze medewerker verkort van 13 naar zes weken. Als uw AOW-gerechtigde medewerker vóór 1 juli 2023 ziek wordt, moet u als werkgever wel 13 weken loon doorbetalen. Voor ziektegevallen na 1 juli 2023 is de termijn van loondoorbetaling bij ziekte maximaal zes weken.
ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.