Wie stel je aan als vertrouwenspersoon?

Bij veel organisaties is er onduidelijkheid over het inrichten en het voeren van beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen, integriteit, en het aanstellen van een intern of extern vertrouwenspersoon. Toch is het raadzaam om aandacht te schenken aan deze onderwerpen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Naast de wettelijke verplichtingen draagt het bij aan een sociaal veilig, prettig en integer werkklimaat. Zo’n werkklimaat resulteert in betrokken medewerkers, hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en daardoor minder personeelskosten. De vertrouwenspersoon kan worden aangesteld voor de volgende problematiek:

  • Psychosociale arbeidsbelasting
    Waar mensen samenwerken kan grensoverschrijdend gedrag ontstaan in de vorm van ongewenste omgangsvormen zoals pesterijen, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie/geweld. Dit gedrag kan leiden tot vergaande gevolgen en beïnvloeding van de werksfeer. Wat bijvoorbeeld de één als grapje bedoelt kan voor de ander als ongewenst of onplezierig ervaren worden. Ongewenste omgangsvormen vallen onder psychosociale arbeidsbelasting( PSA).  Een werkgever is wettelijk verplicht dit ongewenste en grensoverschrijdende gedrag aan te pakken en een sociaal veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logische (volgende) stap.
  • Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’
    De vertrouwenspersoon kan ook een rol vervullen bij integriteitskwesties. Bij een integriteitskwestie is er sprake van een onregelmatigheid, integriteitsschending of een (vermeend) misstand. Denk aan machtsmisbruik, corruptie/omkoping, nalatigheid, fraude/diefstal of misdragingen. De Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. De vertrouwenspersoon kan hierbinnen een belangrijke rol vervullen als aanspreekpunt, sparringpartner en/of als loketfunctie fungeren om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en/of te melden.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

ArboTeam werkt samen met professionals die uw organisatie kunnen ondersteunen om te  voldoen aan de wettelijke verplichting rondom ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Wie stel je aan als vertrouwenspersoon

Taken van de vertrouwenspersoon

De primaire rol van een vertrouwenspersoon ligt in het opvangen en begeleiden van werknemers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie met toestemming van de melder. Samengevat zijn de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon:

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders.
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Kan de bedrijfsarts als vertrouwenspersoon aangesteld worden?

Om de melder goed op te kunnen vangen is het van belang dat de vertrouwenspersoon achter de melder gaat staan. Hierin onderscheidt de vertrouwenspersoon zich van andere betrokkenen bij het beleid betreft psychosociale arbeidsbelasting( PSA), zoals leidinggevenden, HR functionarissen en ook de bedrijfsarts, die onafhankelijk advies geven en acties uitzetten. De NVAB, de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen, nemen om deze reden het standpunt in dat een bedrijfsarts niet als vertrouwenspersoon aangesteld kan worden voor bedrijven waar hij de ziekteverzuimbegeleiding uitvoert. De bedrijfsarts moet onafhankelijk kunnen handelen, waarbij een vertrouwenspersoon altijd achter de melder gaat staan.

Kies de juiste vertrouwenspersoon!

ArboTeam werkt samen met professionals die uw organisatie kunnen ondersteunen om te kunnen (blijven) voldoen aan de wettelijke verplichting rondom psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de wet Huis voor Klokkenluiders (integriteit). Denk hierbij aan beleidsvorming en uitvoering zoals het opzetten van regelingen en procedures, het adviseren en voorlichten van organisaties en bijvoorbeeld het inrichten van een veilig meldpunt. Daarnaast wordt opleiding aangeboden en ondersteuning bij  het optimaal uitvoeren van de functie/taak.

Eveneens zijn er professionele vertrouwenspersonen beschikbaar die ingezet kunnen worden. Ook als uw organisatie over een vertrouwenspersoon beschikt kunnen zij, bij afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon, als back-up fungeren.

Benieuwd wat ArboTeam voor uw organisatie kan betekenen?

Wij dragen graag bij aan het bewerkstelligen van een sociaal veilige en integere (werk)omgeving voor uw organisatie alsook voor uw medewerkers. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.
Wetsverandering loondoorbetaling bij medewerker na AOW-gerechtigde leeftijd

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte na AOW-leeftijd

Heeft u een medewerker in dienst die na de AOW-gerechtigde leeftijd bij u is blijven werken? Vanaf 1 juli 2023 wordt de periode waarin u het loon moet doorbetalen bij ziekte voor deze medewerker verkort van 13 naar zes weken. Als uw AOW-gerechtigde medewerker vóór 1 juli 2023 ziek wordt, moet u als werkgever wel 13 weken loon doorbetalen. Voor ziektegevallen na 1 juli 2023 is de termijn van loondoorbetaling bij ziekte maximaal zes weken.
ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.