Wie stel je aan als vertrouwenspersoon?

Bij veel organisaties is er onduidelijkheid over het inrichten en het voeren van beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen, integriteit, en het aanstellen van een intern of extern vertrouwenspersoon. Toch is het raadzaam om aandacht te schenken aan deze onderwerpen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Naast de wettelijke verplichtingen draagt het bij aan een sociaal veilig, prettig en integer werkklimaat. Zo’n werkklimaat resulteert in betrokken medewerkers, hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en daardoor minder personeelskosten. De vertrouwenspersoon kan worden aangesteld voor de volgende problematiek:

  • Psychosociale arbeidsbelasting
    Waar mensen samenwerken kan grensoverschrijdend gedrag ontstaan in de vorm van ongewenste omgangsvormen zoals pesterijen, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie/geweld. Dit gedrag kan leiden tot vergaande gevolgen en beïnvloeding van de werksfeer. Wat bijvoorbeeld de één als grapje bedoelt kan voor de ander als ongewenst of onplezierig ervaren worden. Ongewenste omgangsvormen vallen onder psychosociale arbeidsbelasting( PSA).  Een werkgever is wettelijk verplicht dit ongewenste en grensoverschrijdende gedrag aan te pakken en een sociaal veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logische (volgende) stap.
  • Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’
    De vertrouwenspersoon kan ook een rol vervullen bij integriteitskwesties. Bij een integriteitskwestie is er sprake van een onregelmatigheid, integriteitsschending of een (vermeend) misstand. Denk aan machtsmisbruik, corruptie/omkoping, nalatigheid, fraude/diefstal of misdragingen. De Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. De vertrouwenspersoon kan hierbinnen een belangrijke rol vervullen als aanspreekpunt, sparringpartner en/of als loketfunctie fungeren om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en/of te melden.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


ArboTeam werkt samen met professionals die uw organisatie kunnen ondersteunen om te  voldoen aan de wettelijke verplichting rondom ongewenste omgangsvormen en integriteit.


Wie stel je aan als vertrouwenspersoon

Taken van de vertrouwenspersoon

De primaire rol van een vertrouwenspersoon ligt in het opvangen en begeleiden van werknemers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie met toestemming van de melder. Samengevat zijn de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon:

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders.
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Kan de bedrijfsarts als vertrouwenspersoon aangesteld worden?

Om de melder goed op te kunnen vangen is het van belang dat de vertrouwenspersoon achter de melder gaat staan. Hierin onderscheidt de vertrouwenspersoon zich van andere betrokkenen bij het beleid betreft psychosociale arbeidsbelasting( PSA), zoals leidinggevenden, HR functionarissen en ook de bedrijfsarts, die onafhankelijk advies geven en acties uitzetten. De NVAB, de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen, nemen om deze reden het standpunt in dat een bedrijfsarts niet als vertrouwenspersoon aangesteld kan worden voor bedrijven waar hij de ziekteverzuimbegeleiding uitvoert. De bedrijfsarts moet onafhankelijk kunnen handelen, waarbij een vertrouwenspersoon altijd achter de melder gaat staan.

Kies de juiste vertrouwenspersoon!

ArboTeam werkt samen met professionals die uw organisatie kunnen ondersteunen om te kunnen (blijven) voldoen aan de wettelijke verplichting rondom psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de wet Huis voor Klokkenluiders (integriteit). Denk hierbij aan beleidsvorming en uitvoering zoals het opzetten van regelingen en procedures, het adviseren en voorlichten van organisaties en bijvoorbeeld het inrichten van een veilig meldpunt. Daarnaast wordt opleiding aangeboden en ondersteuning bij  het optimaal uitvoeren van de functie/taak.

Eveneens zijn er professionele vertrouwenspersonen beschikbaar die ingezet kunnen worden. Ook als uw organisatie over een vertrouwenspersoon beschikt kunnen zij, bij afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon, als back-up fungeren.

Benieuwd wat ArboTeam voor uw organisatie kan betekenen?

Wij dragen graag bij aan het bewerkstelligen van een sociaal veilige en integere (werk)omgeving voor uw organisatie alsook voor uw medewerkers. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.
PSA-beleid

Handvatten voor een sociaal veilige werkplek

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, presteren beter en zijn minder vaak ziek. Een sociaal veilige werkplek, hoe creëer je dat? Ook al lijkt de bedrijfscultuur binnen een organisatie nog zo goed, in elk bedrijf kan psychosociale arbeidsbelasting voorkomen. Dat blijkt wel uit alle media-aandacht die er de afgelopen maanden is geweest voor ongewenst gedrag binnen Nederlandse organisaties.
wat te doen bij te late wia beoordeling door uvw?

Te late WIA beoordeling door het UWV

Uw medewerker is 104 weken arbeidsongeschikt en heeft tijdig een WIA-uitkering aangevraagd bij het UWV. Wat moet u doen als de WIA beschikking met de beoordeling van het recht op uitkering nog op zich laat wachten?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.