Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

De in 2002 ingevoerde Wet Verbetering Poortwachter wordt door werkgevers soms nog gezien als noodzakelijk kwaad. Slechts taken die moeten worden afgevinkt voor het geval het verzuimdossier bij het UWV terechtkomt. Uiteraard is de casemanager er voor u om u te attenderen, adviseren en ondersteunen bij de te maken stappen in het verzuimproces.

Focus op de mens, zicht op de regels

Als werkgever kunt u echter het verschil maken door aandacht te geven aan de actiepunten. Niet alleen omdat het verplicht is, maar vooral ook om te werken aan een spoedige en duurzame re-integratie. Als er een onderdeel van de wet verbetering poortwachter wordt gemist, kunnen er grote gevolgen zijn. Zoals het opgelegd krijgen van een loonsanctie door het UWV. De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd. De actiepunten uit de Wet Verbetering Poortwachter dienen als leidraad om in gesprek te gaan met de bijvoorbeeld zieke werknemer. Wij zeggen niet voor niks: “Focus op de mens, zicht op de regels.”

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

De actiepunten uit de Wet Verbetering Poortwachter dienen als leidraad om in gesprek te gaan met de zieke werknemer.

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

Verplichtingen in het eerste jaar

De bedrijfsarts stelt uiterlijk in de 6e verzuimweek een Probleemanalyse op. Hierin staan de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer beschreven en de prognose voor herstel. Aan de hand hiervan maakt u samen met de werknemer concrete afspraken over de te nemen stappen in de re-integratie en legt u dit vast in het Plan van Aanpak. Welke werkzaamheden kan uw werknemer weer doen? En wat moet daarvoor geregeld worden? Evalueer het plan regelmatig met de werknemer, bijvoorbeeld na elk nieuw advies van de bedrijfsarts. Verandert de situatie, zorg er dan voor dat er nieuwe afspraken worden gemaakt. Een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer kan de verzuimduur aanzienlijk verkorten. Duurt het verzuim langer, dan moet in 42e week het UWV via het werkgeversportaal op de hoogte worden gesteld van de ziekmelding.

Verplichtingen in het tweede jaar

Het UWV stuurt u vervolgens een brief over het houden van een Eerstejaarsevaluatie. De Eerstejaarsevaluatie is een opschudmoment en u bepaalt samen of de re-integratie nog op de juiste koers ligt. Welk pad gaat er het tweede jaar bewandeld worden? Is het niet zeker dat iemand kan terugkeren in eigen werk, dan bekijkt u samen met een arbeidsdeskundige of er ook naar ander werk binnen of buiten de organisatie gezocht moet worden. Een re-integratiecoach begeleidt vaak de zoektocht naar ander werk. Indien de werknemer in de 87e week niet volledig herstelt is kan er een WIA-aanvraag worden gedaan. Het re-integratieverslag wordt aangeleverd bij het UWV, bestaande uit tenminste de volgende documenten; Probleemanalyse en bijstellingen hiervan, Plan van Aanpak en bijstellingen hiervan, eerstejaarsevaluatie, actueel oordeel en eindevaluatie.

WIA beoordeling

De werknemer krijgt alleen een WIA-beoordeling als aan alle wettelijke voorwaarden van de verzuimbegeleiding is voldaan. Het UWV kan werkgever een loonsanctie opleggen van maximaal 1 jaar om de tekortkomingen te herstellen. Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is immers om de kans dat medewerker zijn eigen inkomen kan blijven verdienen te vergroten. Is aan alle re-integratieverplichtingen voldaan, dan beoordelen de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV in hoeverre een medewerker inkomensverlies leidt door arbeidsongeschiktheid. Als dit 35% of meer is, zal een WGA uitkering volgen.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.