Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet onderzoek onder werkgevers naar de arbeidsmarkt. In de recente publicatie van juli 2022 schrijft zij dat ‘een groeiend aantal werkgevers aangeeft dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. ‘ Dat klinkt logisch in de huidige krappe arbeidsmarkt. Zo zijn er nu meer ouderen in dienst. Ruim 60% van de werkgevers in het onderzoek gaf aan maatregelen te hebben getroffen om de oudere medewerker langer door te laten werken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aandeel mensen met een arbeidsbeperking nog niet toegenomen is binnen bedrijven. Werkgevers geven vaak aan dat hiervoor geen geschikte functies zijn binnen het bedrijf. Maar ook blijkt dat subsidieregelingen nog niet altijd bekend zijn, met name binnen kleine bedrijven. Wij geven u daarom een handig overzicht.

Participatiewet en doelgroepregister

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doel is om zo veel mogelijk mensen met een beperking werk te laten vinden bij een gewone werkgever. Wilt u weten of een werknemer of sollicitant onder de doelgroep van de participatiewet valt? In het UWV Werkgeversportaal kunt u inzien of iemand in het doelgroepregister is opgenomen. Staat uw medewerker in het doelgroepregister, dan kunt u aanmerking komen voor subsidies.

Lees verder onder de afbeelding

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel mensen met een arbeidsbeperking nog niet toegenomen is binnen bedrijven.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Valt uw nieuwe medewerker onder het doelgroepregister, dan kunt u loonkostenvoordeel (lkv) aanvragen. Hiervoor heeft u de doelgroepverklaring nodig, die uw medewerker binnen 3 maanden na indiensttreding kan aanvragen. Uw medewerker is dit overigens niet verplicht.
Loonkostenvoordeel geldt ook voor oudere werknemers met een uitkering en werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Heeft uw medewerker een laag loon, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. U hoeft het LIV niet aan te vragen. Het UWV maakt een voorlopige berekening op basis van uw aangiften loonheffingen. Vul daarom het aantal verloonde uren goed in. Houd rekening met de deeltijdfactor en eventuele ADV-uren. De belastingdienst maakt vervolgens de definitieve berekening.

Heeft u recht op zowel LKV als LIV? Dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald.

Loonkostensubsidie

Neemt u een medewerker met een ziekte of handicap in dienst die minder kan verdienen dan het minimumloon, dan vraagt u bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven loonkostensubsidie aan. Hiermee wordt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon vergoed.

Loondispensatie Wajonger

Wajongers zijn jongeren die door ziekte of een handicap een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  Het verschil in loonwaarde van de wajonger ten opzichte van een medewerker zonder beperking wordt door het UWV betaald.

Looncompensatie bij ziekte: no-risk polis

Voor sommige zieke medewerkers met een dienstverband kunt u een Ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV. De Ziektewet geldt dan als zogenaamd ‘vangnet’. Deze uitkering duurt uiterlijk tot uw werknemer 104 weken ziek is.

Na 2 maanden dienstverband of bij een ziekmelding mag u bij uw medewerker navragen of uw medewerker onder een no-riskpolis valt. Uw medewerker is verplicht u de informatie te verstrekken.

Proefplaatsing, jobcoaching en werkplekvoorzieningen

Naast de financiële regelingen gerelateerd aan het loon of de loonwaarde, zijn er andere regelingen die het makkelijker maken een medewerker met een beperking in dienst te nemen. Twijfelt u of een medewerker geschikt is voor een functie? Onderzoek dan de mogelijkheden tot proefplaatsing. Er zijn ook mogelijkheden voor begeleiding door (of subsidie voor) een jobcoach. En is aanpassing van de werkplek nodig? Neem dan contact op met uw WerkgeversServicepunt.

Verzamel de juiste documenten en krijg inzicht in uw voordeel

U heeft documenten nodig waaruit blijkt dat uw medewerker een uitkering of no-riks polis heeft. Heeft uw medewerker deze documenten niet? Dan kunt u deze informatie met een machtiging van medewerker opvragen bij het UWV. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

De regelhulp Financieel CV kan u en de medewerker helpen inzicht te krijgen wat het voordeel is bij gebruik van de subsidieregelingen. Mogelijk heeft uw medewerker deze al meegestuurd bij de sollicitatie.

Bent u klant bij Insucare of ArboTeam en heeft u vragen over de subsidiemogelijkheden? Neem dan gerust met ons op: 040 23 13 850.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.