Vergelijken we de eerste weken van 2021 met vorig jaar, dan zien we dat we in januari 40% minder nieuwe ziekmeldingen ontvingen. Nu halverwege februari ziet het er naar uit dat we ook deze maand minder nieuwe verzuimmeldingen ontvangen ten opzichte van februari 2020.

Goed nieuws? Helaas duurt het verzuim gemiddeld langer. In de praktijk zien we dat behandelingen worden uitgesteld, psychisch verzuim toeneemt en herstel van corona lang kan duren. Daardoor blijft het verzuim relatief hoog (4,5%).

Terugblik naar de verzuimcijfers in 2019 en 2020

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar door de corona situatie. In maart steeg het aantal ziekmeldingen explosief.  Het RIVM schrijft dat de griepepidemie in de winter van 2019/2020 relatief mild verliep en van korte duur was, namelijk van 27 januari tot en met 16 februari 2020. Een korte opleving van de griepepidemie van 2 tot en met 15 maart 2020 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. Dat resulteerde, niet alleen bij ArboTeam maar landelijk, in een explosieve stijging van het aantal ziekmeldingen.

Lees verder onder de afbeelding

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


51% van de ziekmeldingen duurt korter dan een week. Deze ziekmeldingen zorgen voor slechts 8% van het totaal aantal verzuimdagen. (bron TNO/CBS)


Arbobalans 2020

Onlangs publiceerde TNO de Arbobalans 2020. De gegevens betreffen voornamelijk het jaar 2019 en geven daarmee een beeld van voor de corona pandemie. Zoals ik al aangaf betekent de afname van het aantal ziekmeldingen die wij momenteel zien, niet dat het verzuim in zijn geheel afneemt. Dit heeft er mee te maken dat het verzuim gemiddeld langer duurt. Onderstaande grafieken laten zien hoe de relatie tussen verzuimmeldingen en verzuimduur in 2019 was.

Grafiek 1 laat zien dat de meeste verzuimen korter dan een week duren (51%). Al deze verzuimdagen bij elkaar zorgen echter maar voor een kleine 8% van het totaal aantal verzuimdagen (grafiek 2). Medewerkers die een half jaar verzuimen (4%) zorgen voor ruim 37% van de verzuimdagen. Tijdige en goede verzuimbegeleiding is dus ook zeker van belang voor deze groep.

Grafiek 1: Werknemers die verzuimd hebben naar aantal dagen verzuim in de laatste 12 maanden.

Grafiek 2 Verzuimdagen van werknemers naar aantal dagen verzuim in de laatste 12 maanden. 

Wat betekent dit voor ons casemanagement?

Wij doen voor onze klanten en hun medewerkers wat nodig is. Ervaring leert dat dit per persoon (leidinggevende, HR adviseur) en per casus (medewerker) verschilt. Ons abonnement is daarom niet ingericht op standaard verrichtingen, maar op de duur van het verzuim. Dit is namelijk meetbaar en je ziet het terug in je maandelijkse verzuimrapportage. De Arbobalans geeft inzicht in hoe snel een herstelmelding volgt.

Van alle verzuim duurt ongeveer:

  • 16% slechts één werkdag
  • 59% maximaal 4 werkdagen
  • 78% maximaal 10 werkdagen
  • 97% maximaal een half jaar
  • 99% maximaal één jaar

Een kleine werkgever heeft minder vaak te maken met verzuim. Maar toch zal er gemiddeld eens per 8 jaar zich een langdurig of problematisch ziekteverzuim voordoen. Ons abonnement biedt volledige ondersteuning voor een vast bedrag. Bij grotere organisatie is een ziekmelding geen uitzondering. De verzuimcijfers geven inzicht in hoe lang verzuim gemiddeld duurt. We bieden uiteraard dezelfde begeleiding, maar de klant bepaalt zelf hoe lang het casemanagement in het abonnement valt, namelijk 6 of 52 weken, en dus vanaf wanneer betaalt wordt op uurtarief.

ArboTeam levert arbodienst in regio Eindhoven. Wilt u meer weten over onze dienstverlening en abonnementen? Lees meer informatie.

Wetsverandering loondoorbetaling bij medewerker na AOW-gerechtigde leeftijd

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte na AOW-leeftijd

Heeft u een medewerker in dienst die na de AOW-gerechtigde leeftijd bij u is blijven werken? Vanaf 1 juli 2023 wordt de periode waarin u het loon moet doorbetalen bij ziekte voor deze medewerker verkort van 13 naar zes weken. Als uw AOW-gerechtigde medewerker vóór 1 juli 2023 ziek wordt, moet u als werkgever wel 13 weken loon doorbetalen. Voor ziektegevallen na 1 juli 2023 is de termijn van loondoorbetaling bij ziekte maximaal zes weken.
ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.