Vijf aandachtspunten voor werkgevers over werken met langdurige coronaklachten

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. Wij geven de aandachtspunten voor werkgevers uit deze handreiking hier weer.

1. Belangrijke rol voor direct leidinggevenden bij medewerker met coronaklachten

Voor de medewerker die nog niet kan werken, is het belangrijk dat er informeel contact blijft met het werk. Zo blijft de stap om weer aan het werk te gaan klein. Bespreek ook wat met collega’s gedeeld wordt. Dit draagt bij aan de steun en het begrip voor de zieke medewerker. Dat is ook belangrijk zodra de medewerker het werk weer deels kan hervatten. Zorg dat er goede steun komt vanuit de organisatie bij re-integratie na corona.

Medische kennis en privacy

Om je medewerker goed te kunnen begeleiden heb je geen medische kennis nodig van wat er precies aan de hand is. In geval van corona, is vaak wel bekend dat iemand dit heeft. Wettelijk gezien mag je niet vragen wat je medewerker heeft. Vraag dus niet naar medische details. Het is aan de bedrijfsarts of een andere medisch deskundige om met je medewerker de medische kant van de ziekte te begeleiden. Vragen die van belang zijn voor de werkhervatting, kan je via de casemanager aan de bedrijfsarts stellen.

2. Bij langdurige coronaklachten is er hersteltijd nodig

Een aandachtspunt is dat je als werkgever of leidinggevende vanuit doorgang van het werk en gedrevenheid (ook van medewerker zelf) wellicht te snel wilt. Bij langdurige coronaklachten is er hersteltijd nodig. Het herstel verloopt grillig, met tijden waarin het goed en minder goed gaat. En veel mensen met coronaklachten gaan weer (volledig) werken, terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. Met als gevolg een mogelijke terugval. Vraag van HR, bedrijfsarts of andere deskundigen om mogelijk ‘tegengas’ te geven als jij zelf, de leidinggevende of je medewerker te hard van stapel lopen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

‘Laat een medewerker kiezen voor taken waar deze energie en plezier van krijgt.’

Aandachtspunten voor werkgevers bij medewerkers met langdurige coronaklachten

3. Werk als waarde: willen en kunnen werken

In veel werkhervattingstrajecten staat wat iemand kan centraal als aangrijpingspunt voor het opbouwen van het werk. Uit onderzoek blijkt dat wat mensen op dit moment willen rond werk een betere voorspeller van succesvolle werkhervatting is. De medewerker kiest dan voor taken waar deze plezier en energie van krijgt. Wat weer bijdraagt om aan het werk te kunnen blijven.

4. Houd rekening met andere factoren

Er kunnen situaties zijn die werken of werkhervatting met langdurige coronaklachten moeilijker maken. Het is van belang om bij medewerkers in deze situatie extra alert te zijn. Het betreft situaties zoals:

  • Een chronische aandoening of ziekte hebben en daarbovenop langdurige coronaklachten krijgen.
  • Laaggeletterd zijn, een praktische opleiding of lage gezondheidsvaardigheden hebben en moeite hebben om (online) informatie rond corona en werk tot zich te nemen.
  • Privéproblemen zoals relatieproblemen en schulden hebben.
  • Het werk combineren met zorgtaken voor familie (mantelzorgers).

Daarnaast is er een groep medewerkers bij wie het lastig is om met langdurige coronaklachten aan het werk te blijven of het werk te hervatten door het soort werk dat ze doen. Denk aan:

  • Alleen mentaal of fysiek werk, waardoor afwisseling van mentale of fysieke taken niet mogelijk is
  • Werk met weinig regelmogelijkheden, zoals productiewerk
  • Werk dat alleen op locatie kan plaatsvinden en niet (deels) thuis
  • Werk met veel reistijd of reizen voor het werk, dat energie vergt

5. Inzet op (lange termijn) beleid

Lopende zaken binnen de organisatie kunnen veel aandacht vergen. Toch is het van belang om beleid te blijven maken voor de langere termijn. In dit geval over hoe we als bedrijf alle medewerkers die chronische gezondheidsklachten hebben of krijgen, goed kunnen ondersteunen om het werk te hervatten of het werk te behouden. Van belang daarbij is dat er een zichtbaar aanspreekpunt is voor de medewerkers waar ze terecht kunnen met vragen en problemen. En dat de medewerkers weten wie de bedrijfsarts is, dat ze de hoogte zijn dat ze bij de bedrijfsarts terecht kunnen voor een open gesprek over het werk (ook als ze niet ziekgemeld zijn) en hoe ze in contact kunnen komen met de bedrijfsarts.

Hulp of advies nodig rondom re-integratie en het coronavirus?

De casemanagers van ArboTeam krijgen regelmatig vragen rondom het re-integratie traject van werknemers die in aanraking zijn geweest met het coronavirus. Een aanpak met oog voor werknemer én werkgever is essentieel voor een juiste re-integratie. ArboTeam biedt arbodienst in regio Eindhoven. Heeft u vragen rondom re-integratie en het coronavirus? Neem gerust contact met ons op. We staan voor u klaar.

Bron: https://werkcovid19.nl/

Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.