Berichten

Françoise Kappé

Françoise Kappé stelt zich aan u voor!

Nieuwe Casemanager Verzuim

Vanaf 1 mei versterk ik als Casemanager het team van ArboTeam.

Na 8 jaar lang te hebben gewerkt in de culturele sector in een generalistische functie met focus op HRM en interne bedrijfsvoering heb ik begin dit jaar, op ruim de helft van mijn werkende carrière en na een intensieve maar interessante zoektocht, een carrière switch gemaakt. Ik wilde me heel graag specialiseren binnen het vakgebied van HRM en ben begin dit jaar gestart met de CROV opleiding: Casemanager Regie op Verzuim.

Verzuim en preventief verzuim is 8 jaar lang een onderdeel van mijn functie geweest en dat specifieke onderdeel van HRM heeft me altijd enorm geboeid. Naast mijn ervaring in de culturele sector heb ik ruim 20 jaar ervaring als consultant in de werving en selectie, recruitment en re-integratie.

Met al mijn werk- en levenservaring én mijn specialisme in de complexe, interessante wet- en regelgeving van verzuim, en mijn ervaring in coachende en sturende gesprekken kan ik mijn toegevoegde waarde bieden voor zowel werkgever als werknemer. Ik heb er heel veel zin in om samen met mijn collega’s de groei en ambitie van ArboTeam verder vorm te geven.

Françoise Kappé
Casemanager ArboTeam

Boetes verhoogd voor ontbreken Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In de Arbowet is opgenomen dat elk bedrijf verplicht is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak uit te voeren. Per 22 juli 2019 zijn de boetes voor bedrijven die de verplichting met betrekking tot de RI&E en Plan van aanpak onvoldoende naleven verhoogd.

Sanne Vervoort- ArboTeam

Sanne aan het woord!

Mijn allereerste blog, best een beetje spannend maar ik ga ervoor! Waarover gaan die blogs dan? Ik besteed aandacht aan arbo & verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik bespreek vragen en uitdagingen waar wij in ons vakgebied tegenaan lopen. En zoals bij ieder “verhaal” begin ik bij het begin.

Basiscontract ArboWet

Een basiscontract met uw arbodienst is verplicht. Voorkom hoge boetes!

Sinds de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 verplicht de overheid een dergelijke overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener. Op dit moment zijn er tal van regels en contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Lees meer

De vernieuwde Arbowet deel 5: De Ondernemingsraad (OR)

Sinds de nieuwe Arbowet wordt de ondernemingsraad (OR) meer betrokken bij de arbodienstverlening en preventie binnen uw organisatie. Dat betekent dat de bedrijfsarts en andere arbeidsdeskundigen de mogelijkheid hebben om overleg te voeren met de OR over gezond en veilig werken. Welke aandachtspunten gelden voor de OR sinds de vernieuwde Arbowet?

Wat verandert er?

De volgende veranderingen zijn sinds 1 juli 2017 vastgelegd in de Arbowet:

 • De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol binnen de organisatie. Voor de wetswijziging had de OR alleen instemmingsrecht over de taken van de preventiemedewerker. Bent u als werkgever van plan een (nieuwe) preventiemedewerker te benoemen? Dan moet u de OR voortaan om instemming vragen.
 • Sinds de wetswijziging hebben uw werknemers recht op een open spreekuur. Dit houdt in dat uw werknemers zonder uw toestemming advies kunnen vragen aan de bedrijfsarts over hun gezondheid in relatie tot het werk. Deze verandering kan van invloed zijn op uw werkwijze en arbobeleid. Bij wijzigingen dient u ook hiervoor instemming te vragen aan de OR.
 • Per 1 juli 2017 bent u verplicht de rechten, plichten en afspraken tussen de werkgever, werknemer en bedrijfsarts vast te leggen in een contract. Het zogenoemde basiscontract. Denk hierbij aan afspraken die de wijzigingen in de Arbowet teweeg brengen, zoals onder andere het recht van de bedrijfsarts om de werklocatie te bezoeken, de klachtenregeling van de bedrijfsarts en het recht van uw werknemers om een second opinion aan te vragen. De uitwerking van deze basisafspraken worden in het contract vastgelegd. De OR heeft instemminsrecht over de inhoud van het basiscontract. Indien u geen basiscontract heeft en/of de afspraken niet nakomt, kan u een boete worden opgelegd.

Wat als uw organisatie geen OR heeft?

Indien uw organisatie bestaat uit 50 of meer werknemers is een OR wettelijk verplicht. Wat als dit niet het geval is? Bij 10 tot 50 mensen bent u verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als het merendeel van uw werknemers daar behoefte aan heeft. U bespreekt dan minimaal een keer per jaar met de PVT de algemene gang van zaken van de organisatie. U dient advies te vragen bij alle maatregelen en regelingen die leiden tot belangrijke wijzigingen van de arbeidsomstandigheden of het ziekteverzuim. Als u geen OR of PVT heeft, geldt de personeelsvergadering als een vorm van medezeggenschap.

Vragen over de rol van de OR?

Het (basis)contract moet vanaf 1 juli 2017 voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving waarin de betreffende afspraken worden vastgelegd. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode. Dit betekent dat u tot 1 juli 2018 de tijd heeft om uw contact aan te passen aan de wettelijke vereisten. Klanten van ArboTeam kunnen dit jaar van ons een nieuw contract verwachten. Indien u naar aanleiding van bovenstaande tekst nog vragen heeft over de rol van de OR, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 040-3043040 of info@arboteam.nl.

De vernieuwde Arbowet deel 3: De Preventiemedewerker

De nieuwe arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is, stimuleert vooral de aandacht voor veiligheid en gezondheid op het werk. U kunt daaraan invulling geven door onder andere de rol van de preventiemedewerker te versterken. Zo’n medewerker is verplicht. Zij/hij ondersteunt u als werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op het werk. Hoe maakt u optimaal gebruik van haar/zijn expertise?

Wat verandert er?

In de nieuwe Arbowet krijgt de personeelsvertegenwoordiging/OR instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Ook gaat de preventiemedewerker nauwer samenwerken met andere deskundigen op het gebied van gezondheid, zoals de bedrijfsarts, om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Wat doet een preventiemedewerker precies?

Een goed functionerende preventiemedewerker kan u als werkgever veel opleveren. Samen met de werkgever werkt hij/zij aan het voorkomen dat werknemers door werk gerelateerde oorzaken arbeidsongeschikt raken. De volgende taken zijn wettelijk vastgelegd:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging/OR over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Het (mede)uitvoeren van deze maatregelen.

Wie is uw preventiemedewerker?

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker hebben. In 2005 werd dit in de Arbowet opgenomen. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze rol naast haar/zijn normale werk doet. Bij kleine bedrijven (maximaal 25 werknemers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt en kennis heeft voor de uitvoering van haar/zijn taken.

Meer weten?

Neem dan contact op met ArboTeam. Voor een goede invulling van de rol van preventiemedewerker kunnen we in overleg met u een periodiek overleg plannen. Ook kunnen we u begeleiden bij het inrichten van deze rol in uw organisatie. Bel 040-3043040 of stuur een e-mail naar info@arboteam.nl

Deel 4: De bedrijfsarts
Meer over de bedrijfsarts  in deel 4.

Alles over de nieuwe Arbowet

Alles over de nieuwe Arbowet

Een goedlopend bedrijf is gebaat bij gezonde en gelukkige werknemers. Als werkgever kun je hier veel aan bijdragen. Door het goed regelen van preventie en arbozorg, zorg je voor een gezonde en veilige werkomgeving én voldoe je aan de arbowetgeving. Maar hoe pak je dat aan?

De vernieuwde Arbowet deel 2: Preventie

Met de gedachte “betere zorg voor werkenden” is de wetgeving rondom arbo continu in beweging. Ontwikkelingen zijn steeds meer gericht op de toenemende betrokkenheid van werkgevers én werknemers bij het voorkomen van verzuim en het stimuleren en beschermen van de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer.

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Oftewel u investeert in duurzame inzetbaarheid en preventie. Er worden mogelijkheden gerealiseerd dat werknemers nu en in de toekomst vitaal kunnen blijven werken.

Preventie op tijd inzetten

Gunstige arbeidsomstandigheden, een gezonde levensstijl en een goede balans tussen werk en privé, kunnen hierbij helpen en voorkomen verzuim. Op tijd in actie komen zorgt er niet alleen voor dat werknemers langer en goed kunnen blijven werken, u voorkomt tevens dat werknemers (tijdelijk) uitvallen door ziekte. Maar hoe zorgt u er als werkgever voor dat het werk minder belastend of zelfs mogelijk gezonder wordt voor uw werknemers voor nu en voor de lange termijn?

Deze 3 preventieve maatregelen zijn opgenomen in de nieuwe Arbowet,

 1. In de eerste plaats voert u een spreekuur door de bedrijfsarts in voor werknemers, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 2. Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 3. Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

Volgende nieuwsbrief: de preventiemedewerker
Meer informatie over de preventiemedewerker behandelen wij in de volgende nieuwsbrief.

De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet in het kort

Wij willen graag, net als u, gezonde werknemers die gemotiveerd en fit zijn. Fitte en gemotiveerde werknemers houden uw bedrijf gezond en zorgen voor continuïteit en groei. Ook de overheid wil hierbij haar steentje bijdragen. De vernieuwde Arbowet is hier een goed voorbeeld van. Wij hebben voor u alle wijzigingen op een rijtje gezet. Meld u nu aan voor onze digitale nieuwsbrief en u ontvangt regelmatig uitgebreide informatie over de Arbowet. Lees deel 1:  de Second Opninion

De Bedrijfsarts

 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Lees meer over Second Opinion

Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging

 • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen.
 • De OR/ PVT krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • OR/PVT en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners, vooral over de risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Arbo dienstverlener

Afspraken over arbo dienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze overeenkomst staat in ieder geval:

 1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
 2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
 3. hoe zijn de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en OR geregeld;
 4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
 5. hoe de klachtenprocedures werken;
 6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag bijvoorbeeld werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

Heeft u nog vragen over Arbo & Verzuim of over de vernieuwde Arbowet? Neem vrijblijvend contact met ons op met één van de gecertificeerde casemanagers van ArboTeam via info@arboteam.nl of bel naar 040-3043040