Berichten

Arbo Bedrijfsarts - ArboTeam

Moet ik bij zieke werknemer perse een bedrijfsarts inschakelen?

Een zieke werknemer neemt in veel gevallen op eigen initiatief contact op met de huisarts. Is het advies van de huisarts in dit geval voldoende of dient u als werkgever meer stappen te ondernemen? Lees meer

Arbo Bedrijfsarts - ArboTeam

Ik verdenk werknemer van onterechte ziekmelding. Wat moet ik doen?

Een werknemer meldt zich bij u ziek. Wat kunt u doen als u twijfelt of de ziekmelding wel terecht is? Lees meer

De vernieuwde Arbowet deel 1; de second opinion; een opvallende wijziging in de vernieuwde Arbowet

Met de gedachte “betere zorg voor werkenden” gaat de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet, veranderen. Per 1 juli 2017 zullen werknemers en werkgevers meer betrokken worden bij de arbodienstverlening om zodoende de aandacht voor preventie in organisaties te bevorderen.

Introductie second opinion nieuwe arbowet

Een opvallende wijziging in de nieuwe wet betreft de introductie van de second opinion voor werknemers. Dit houdt in dat een werknemer op eigen initiatief het advies van de bedrijfsarts kan laten (her)beoordelen door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Een second opinion-arts dient dus buiten de arbodienst van de werkgever werkzaam te zijn. Volgens het besluit kan een second opinion worden uitgevoerd door een bedrijfsarts uit een andere samenstelling van bedrijfsartsen of een zelfstandig werkende bedrijfsarts. Doordat Insucare beschikt over meerdere (zelfstandige)bedrijfsartsen en arbodiensten, hebben uw werknemers in dit geval het recht om zelf de second opinion-arts te kiezen. Er komt een basiscontract arbodienstverlening tussen werkgever en arbodienstverlener waarin onder meer wordt vastgelegd hoe uw werknemers het recht op een second opinion benutten. Een bedrijfsarts mag het second opinion-verzoek alleen weigeren als daar zwaarwegende argumenten voor zijn of als er herhaaldelijk onnodig gebruik van wordt gemaakt.

Een second opinion is geen deskundigenoordeel!

De introductie van de second opinion is niet te vergelijken met het deskundigenoordeel van het UWV. Een belangrijk verschil is dat het second opinion-verzoek alleen van de werknemer kan komen en eerder tot stand komt bij twijfel over het advies, dan bij een verschil van inzicht over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer of de mate van passende arbeid.

Wat betekent de wijziging voor u als werkgever?

U dient rekening te houden met het feit dat de kosten van een second opinion volledig door de werkgever betaald moeten worden. Bovendien zal naar verwachting een advies van een andere bedrijfsarts duurder zijn dan een advies van uw eigen bedrijfsarts. Een nieuwe bedrijfsarts zal zich namelijk eerst moeten verdiepen in het nog onbekende verzuimdossier.

Regels over de praktische uitvoering van onder meer de second opinion zullen nog worden vastgelegd in een algemene maatregel. Nadere beschrijvingen zullen onder andere uitsluitsel geven over hoe het inschakelen van een bedrijfsarts tot stand komt, hoe de twee bedrijfsartsen met elkaar samenwerken, tarieven voor wekgevers en regels om te voorkomen dat werknemers onnodig gebruik gaan maken van de second opinion. Wij houden u op de hoogte wanneer er meer duidelijkheid komt over de praktische invulling van deze wetsverandering.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vakantie en verzuim

Vakanties worden tegenwoordig gedurende het hele jaar gepland. En dat is goed, want een regelmatige opname van vakantiedagen draagt bij aan de gezondheid van werknemers. Maar welke regels gelden als een werknemer arbeidsongeschikt is en op vakantie wil? Of tijdens zijn vakantie ziek wordt?

Ziek en op vakantie

Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer op vakantie wil, dan raden wij aan om via de casemanager advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Op medische gronden beoordeelt de bedrijfsarts of de vakantie de re-integratie en/of het herstel belemmert. U beslist uiteindelijk of werknemer op vakantie mag.

Tijdens het ziekteverzuim bouwt een werknemer gewoon wettelijke vakantiedagen op. Vakantiedagen worden daardoor ook afgeschreven als een werknemer op vakantie gaat tijdens het ziekteverzuim. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Deze moeten dan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Valt een geplande vakantie aan het eind van de periode van arbeidsongeschiktheid, dan kan de werknemer hersteld gemeld worden voordat hij op vakantie gaat.

Het is raadzaam het opnemen van vakantie tijdens langdurig verzuim te stimuleren. Bespreek dit tijdens de evaluatiegesprekken en leg afspraken hierover vast. Vakantie kan het herstel bevorderen. En bovendien kun je hierdoor kosten besparen door te voorkomen dat een werknemer na zijn verzuim nog veel vakantiedagen over heeft.

Ziek tijdens vakantie

Zijn er regels vastgelegd in het verzuimreglement voor het geval een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt? En zijn deze regels ook bij alle werknemers bekend? Dit voorkomt namelijk discussie achteraf. Spreek af dat een werknemer zich binnen 24 uur meldt als hij ziek wordt tijdens zijn vakantie. En laat werknemer een verklaring in het Engels opstellen door een arts wanneer hij in het buitenland is. Mede op basis van deze verklaring kan de bedrijfsarts vervolgens beoordelen of de vakantiedagen worden teruggegeven.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat mag ik vragen aan een zieke werknemer?

De registratie bij verzuim is aan regels gebonden. Medio 2016 zijn de wijzigingen voor het noteren van medische gegevens van werknemers door de Autoriteit Persoonsgegevens opnieuw aangescherpt. In verzuimsystemen mag de aard en oorzaak van de ziekte niet meer worden vastgelegd. Zelfs zwangerschap mag niet meer vermeld worden. Ook mag alleen de bedrijfsarts bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt is en niet de leidinggevende. Maar wat mag nog wel?

Welke vragen mag u nog wel stellen?
Als werkgever mag u bij de ziekmelding uitsluitend gegevens vragen (en opnemen in het verzuimsysteem) die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van de zieke werknemer. Dit zijn:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • de vraag of de werknemer een ‘vangnetter’ is;
  • de vraag of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • de vraag of er sprake is van een verkeersongeval met de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen.

Als werkgever mag u dus niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte!

De praktijk
Een werknemer hoeft wettelijk gezien bij een verzuimmelding niet te melden wat hij of zij mankeert. Een werknemer kan zijn redenen hebben om de werkgever niet te vertellen wat er aan de hand is. Vooral als de reden van het verzuim ingrijpt op de privacy en de persoonlijke levenssfeer. Maar de praktijk leert echter dat de reden van het verzuim vaak direct door de werknemer wordt vermeld.

Informatie over de aard of oorzaak van de ziekte mag u echter niet noteren in het verzuimdossier. Dit is verboden, ook al geeft een werknemer toestemming. Slechts wanneer er sprake is van een ziekte waarbij directe collega’s in geval van nood moeten weten hoe te handelen (denk aan epilepsie), dan is het toegestaan dit te noteren in het personeelsdossier.

Controle en begeleiding
Omdat de werkgever bij verzuim verplicht is het loon door te betalen, althans als er sprake is van ziekte en/of gebrek, mag de werkgever controleren of de werknemer echt ziek is. In de meeste gevallen zal de arbodienst of bedrijfsarts ingeschakeld worden voor het beoordelen van de (mate) van arbeidsongeschiktheid en voor een advies over de mogelijkheden voor arbeid. De werknemer dient mee te werken aan het bezoek aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke informatie melden om bijvoorbeeld te beoordelen of het loon moet worden doorbetaald en welke stappen moeten worden ondernomen voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

U mag dus ook niet bij de bedrijfsarts vragen naar de aard of de oorzaak van de ziekte!

Verzuimprotocol 
Het verzuimprotocol speelt daarom een steeds belangrijkere rol. Een verzuimprotocol geeft aan waar werknemers zich aan moeten houden. Denk daarbij aan afspraken rondom het ziekmelden, het onderhouden van contact of het accepteren van passend werk.

Wat kan Insucare doen?
Wij begrijpen dat het niet mogen registreren van de aard en oorzaak van verzuim een lastig onderwerp blijft. Onze casemanagers kunnen u helpen bij een correcte aanpak. Ook als het gaat om uw verzuimprotocol. Voor diverse klanten nemen wij de telefonische verzuimcontrole zelfs helemaal over. Neem vrijblijvend contact met ons op.